Cách bổ sung hóa đon đã in kim năm 2024

Ngày 19/01/2023 Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nhận được công văn số 01/2023 ngày 18/01/2023 của Công ty TNHH Motus Vina (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đề nghị hướng dẫn về việc kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào và hóa đơn hàng bán bị trả lại về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

1. Kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngàv 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có tham quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

Tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngàv 13/06/2019 của Quốc hội quy định:

“Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1.Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kế từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiếm tra.

2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

  1. Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng so với tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm so với tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đổi với hành vi quy định tại Điều 142 và Điểu 143 của Luật này;
  1. Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm so với tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng so với tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế”.

Tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định như sau:

“4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

  1. Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quvết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

  1. Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc sổ tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khâu trừ chuyến kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế. ”

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty phát hiện hoá đơn đầu vào các tháng trước chưa kê khai thì Công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ nêu trên.

2. Kê khai thuế đối với hàng bán bị trả lại

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chúng từ

  1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn đế giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đế khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dừng đế cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ đế tiếp tục quả trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mươn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này)

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty phát sinh hóa đơn hàng bán bị trả lại và trường hợp Công ty lập hóa đơn trả lại hàng cho nhà cung cấp do hàng hóa không đảm bảo chất lượng thì Công ty thực hiện như sau:

  • Đối với hàng hóa do Công ty đã bán ra bị trả lại: Người mua lập hóa đơn trả lại hàng cho Công ty. Căn cứ vào hóa đơn lập trả lại hàng của người mua, Công ty thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh giảm Doanh thu tính thuế GTGT, thuế GTGT đầu ra trên tờ khai thuế GTGT của kỳ kê khai (tháng/quý) đã kê khai trước đây.
  • Đối với hàng hóa do Công ty đã mua, sau đó trả lại cho khách hàng: Công ty lập hóa đơn trả lại hàng cho người bán. Căn cứ hóa đơn xuất trả lại hàng, Công ty thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ kê khai (tháng /quý) đã kê khai khấu trừ.

Trường hợp khai bổ sung làm giảm số thuế GTGT đã được hoàn thì Công ty nộp đủ số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước tính từ thời điểm Công ty được Kho bạc Nhà nước chi trả tiền hoàn hoặc ngày Kho bạc Nhà nước hạch toán bù trừ tiền hoàn thuế với khoản thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời để Công ty biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế – sổ điện thoại: 0222.3822347) để được hướng dẫn và giải