Cho 0 39 gam một kim loại kiềm X vào nước thu được 0112 lít khí ở đktc kim loại kiềm X là

Cho 0,69 gam một kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm X là

Cho 0,69 gam một kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm X là

A. K.

B. Li.

C. Na.

D. Rb.

Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức  RO2. Nguyên tố R  đó là:

Cho 3,9g một kim loại kiềm, tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 1,12 lit khí hiđro (ở đktc). Kim loại đó là


Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

cho 0,39 gam 1 kim loại kiềm X vào nước , thu được 0,112 lít H2 (ở đktc ) . Kim loại kiềm X là A. Na B.K C.Li D.Cs