Có bao nhiêu cách xếp 4 học sinh nam và 3 học sinh nữ thành một hàng dọc?

  • 2/6/21

Câu hỏi: Có bao nhiêu cách xếp 4 học sinh thành một hàng dọc
A. 12
B. 6
C. 24
D. 64

Lời giải

Số cách xếp 4 học sinh thành một hàng dọc là số hoán vị của 4 phần tử ${{P}_{4}}=4!=24$ cách.

Đáp án C.

 

Click để xem thêm...

Có bao nhiêu cách xếp 4 học sinh nam và 3 học sinh nữ thành một hàng dọc?

Written by

The Collectors

Moderator

Moderator

  • Bài viết119,677
  • Điểm tương tác204
  • Điểm62

Bạn đang xem: Một tổ có 8 học sinh gồm 4 nữ và 4 nam. Có bao nhiêu cách xếp các học sinh trong tổ: Thành một hàng dọc sao cho nam, nữ đứng xen kẽ

Bài 16 trang 10 SBT Toán 10 Tập 2: Một tổ có 8 học sinh gồm 4 nữ và 4 nam. Có bao nhiêu cách xếp các học sinh trong tổ:

b) Thành một hàng dọc sao cho nam, nữ đứng xen kẽ nhau?

Lời giải:

b) Giả sử các học sinh trong tổ được đánh số thứ tự từ 1 đến 8. Vì số học sinh nam và số học sinh nữ bằng nhau nên có hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Học sinh nam đứng đầu hàng.

Khi đó các học sinh nam có số thứ tự là số lẻ, còn các học sinh nữ có số thứ tự là số chẵn.

Như vậy, thứ tự của các học sinh nam và các học sinh nữ được cố định, chỉ thay đổi thứ tự giữa các học sinh nam, hoặc giữa các học sinh nữ.

Sắp xếp 4 học sinh nam thì có 4! (cách xếp).

Sắp xếp 4 học sinh nữ thì có 4! (cách xếp).

Khi đó, số cách xếp thứ tự các học sinh trong tổ trong trường hợp học sinh nam đứng đầu hàng là: 4!.4! = 576 (cách xếp).

Trường hợp 2: Học sinh nữ đứng đầu hàng.

Tương tự như trường hợp 1, số cách xếp thứ tự các học sinh trong tổ trong trường hợp học sinh nữ đứng đầu hàng là: 4!.4! = 576 (cách xếp).

Câu 628277: Có 4 học sinh nam, 3 học sinh nữ và 2 thầy giáo xếp thành một hàng dọc tham gia một cuộc thi. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng sao cho nhóm 3 học sinh nữ luôn đứng cạnh nhau và nhóm hai thầy giáo cũng đứng cạnh nhau?

A. 362880.

B. 14400.

C. 8640.

D. 288.

adsense

Câu hỏi:
. Có bao nhiêu cách xếp \(3\) học sinh nam và \(4\) học sinh nữ theo hàng ngang?
A. \(7!\). B. \(144\).
C. \(2880\). D. \(480\).
Lời giải
Số cách xếp \(3\) học sinh nam và \(4\) học sinh nữ theo hàng ngang là \(7!\).
====================
Thuộc chủ đề: Trắc nghiệm Xác suất

adsense

adsense

Câu hỏi:
. Có 4 học sinh nam, 3 học sinh nữ và 2 thầy giáo xếp thành một hàng dọc tham gia một cuộc thi. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng sao cho nhóm 3 học sinh nữ luôn đứng cạnh nhau và nhóm hai thầy giáo cũng đứng cạnh nhau?
A. \(362880\). B. \(14400\). C. \(8640\). D. \(288\).
Lời giải
Xếp nhóm \(A\) gồm 3 học sinh nữ đứng cạnh nhau có: \(3! = 6\) cách.
Xếp nhóm \(B\) gồm 2 thầy giáo đứng cạnh nhau có: \(2! = 2\) cách.
Xếp nhóm \(A\), nhóm \(B\) chung với 4 học sinh nam còn lại có: \(6! = 720\)cách.
Vậy theo quy tắc nhân có: \(6.2.720 = 8640\) cách.
====================
Thuộc chủ đề: Trắc nghiệm Xác suất

adsense