Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau lớp 11?

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được tạo ra từ các số khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ?

A. 4 ! C 4 1 C 5 1

B.  3 ! C 3 2 C 5 2

C.  4 ! C 4 2 C 5 2

D.  3 ! C 4 2 C 5 2

Gọi số cần tìm là: \(\overline {abcd} \)

Vì số cần tìm là số lẻ nên: \(d \in \left\{ {1;3;5;7;9} \right\}\)⇒ d có 5 cách

\(a \ne d,0 \Rightarrow \) a có 8 cách

\(b \ne d \ne a \Rightarrow \)b có 8 cách

\(c \ne a \ne b \ne d \Rightarrow \)c có 7 cách

Vậy có tất cả 5.8.8.7 = 2240 số.

Đáp án A

Phương pháp giải:

+) Gọi số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một là \(\overline {abcd} \)

+) Chọn lần lượt từng chữ số, sau đó áp dụng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết:

Gọi số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một là \(\overline {abcd} \)

Lần lượt chọn các số a, b, c, d:

Số a có: 9 cách chọn

Số b có: 9 cách chọn

Số c có: 8 cách chọn

Số d có: 7 cách chọn

\( \Rightarrow \) Có tất cả \(9.9.8.7 = 4536\) số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một.

Chọn: D