Đề thi vào 10 trường hoàng văn thụ năm 2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2022 - 2023 trường Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình, với thời gian làm bài 120 phút, giúp các em học sinh tham khảo sau khi hoàn thành bài thi vào lớp 10 năm 2022 - 2023 của mình. Xem thêm các thông tin về Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 - 2023 trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình tại đây

Công văn số 3041/UBND-GDĐT ngày 29/8/202 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 2409/SGD&ĐT-KHTC ngày 21/8/202 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 566/PGD&ĐT-TV ngày 31/8/202 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Nghị quyết 164/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Nghị quyết số 253/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;


Công văn số 3041/UBND-GDĐT ngày 29/8/202 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 2409/SGD&ĐT-KHTC ngày 21/8/202 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 566/PGD&ĐT-TV ngày 31/8/202 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Nghị quyết 164/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Nghị quyết số 253/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;


Công văn số 3041/UBND-GDĐT ngày 29/8/202 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 2409/SGD&ĐT-KHTC ngày 21/8/202 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 566/PGD&ĐT-TV ngày 31/8/202 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Nghị quyết 164/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Nghị quyết số 253/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;


Công văn số 3041/UBND-GDĐT ngày 29/8/202 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 2409/SGD&ĐT-KHTC ngày 21/8/202 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 566/PGD&ĐT-TV ngày 31/8/202 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Nghị quyết 164/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Nghị quyết số 253/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;


Công văn số 3041/UBND-GDĐT ngày 29/8/202 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 2409/SGD&ĐT-KHTC ngày 21/8/202 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 566/PGD&ĐT-TV ngày 31/8/202 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Nghị quyết 164/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Nghị quyết số 253/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;


Công văn số 3041/UBND-GDĐT ngày 29/8/202 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 2409/SGD&ĐT-KHTC ngày 21/8/202 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 566/PGD&ĐT-TV ngày 31/8/202 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Nghị quyết 164/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Nghị quyết số 253/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;


Công văn số 3041/UBND-GDĐT ngày 29/8/202 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 2409/SGD&ĐT-KHTC ngày 21/8/202 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 566/PGD&ĐT-TV ngày 31/8/202 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Nghị quyết 164/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Nghị quyết số 253/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;


Công văn số 3041/UBND-GDĐT ngày 29/8/202 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 2409/SGD&ĐT-KHTC ngày 21/8/202 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Công văn số 566/PGD&ĐT-TV ngày 31/8/202 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024


Nghị quyết 164/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Nghị quyết số 253/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;


Video hoạt động

Thông tin cần biết

137518

Hôm nay

Hôm qua

Tuần này

Tuấn trước

Tháng này

Tháng trước

Tất cả các ngày:


Your IP: 168.138.10.127

2024-07-09 05:09

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values

Body

Header

Spotlight3

Spotlight4

Spotlight5

Footer

Note: The home page is overrided by Main Layout so the changing layout will not applied for this page.