De thi violympic toán lớp 5 cấp trường năm 2024

Chủ đề 1: Bài toán lập số tự nhiên từ các chữ số cho trước
De thi violympic toán lớp 5 cấp trường năm 2024
Chủ đề 2: Tìm số các số lập được thỏa mãn điều kiện cho trước
De thi violympic toán lớp 5 cấp trường năm 2024
Chủ đề 3: Bài toán lập số thỏa mãn điều kiện cho trước
Chủ đề 4: Dãy số - tìm số số hạng của dãy số
Chủ đề 5: Dãy số - Tìm số hạng thứ n của dãy số
Chủ đề 6: Dãy số - Tính tổng các số hạng của dãy số
Chủ đề 7: Tìm số chữ số của dãy số
Chủ đề 8: Dãy chữ
Chủ đề 9: Tìm chữ số tận cùng
Chủ đề 9: Tìm chữ số tận cùng (tiếp)
Chủ đề 10: Tìm số chữ số 0 tận cùng
Chủ đề 10: Tìm số chữ số 0 tận cùng (tiếp theo)
Chủ đề 11: Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 12: Bài toán tổng - tỉ số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 13: Bài toán hiệu - tỉ số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 14: Tìm chữ số áp dụng dấu hiệu chia hết

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 15: Vận dụng dấu hiệu chia hết để giải toán

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 16: Ôn tập hình học 4 - Hình vuông, hình chữ nhật

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 17: Ôn tập hình học 4 - Bài toán tăng, giảm diện tích

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 18: Tìm giá trị biểu thức phân số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 19: Rút gọn phân số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 20: Tìm số phân số lập được thỏa mãn điều kiện tổng tử số và mẫu số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 21: Tìm số phân số lập được khi biết điều kiện tích tử số và mẫu số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 22: Bài toán tổng hiệu với phân số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 23: Bài toán tổng tỉ số với phân số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 24: Bài toán hiệu tỉ số với phân số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 25: Bài toán phân số trong dạng toán công việc chung

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 26: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (dạng tích)

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 27: Tính nhanh dãy phân số có qui luật (dạng tổng)

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 28: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (dạng tổng)

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 29: Bài toán công việc chung

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 30: Bài toán công việc chung (tiếp theo)

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 31: Bài toán vòi nước chảy vào

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 32: Bài toán vòi nước chảy vào tháo ra

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 33: Tính toán số thập phân

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 34: Bài toán lập số thập phân

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 35: Bài toán cấu tạo số - Thay đổi chữ số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 36: Bài toán cấu tạo số - Thêm bớt chữ số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 37: Cấu tạo số - Phương pháp chặn, thử chọn

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 38: Cấu tạo số - Phương pháp tách tích

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 39: Cấu tạo số - Một số bài toán khó

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 40: Tìm số khi biết tỉ số phần trăm

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 40: Tăng giảm tỉ số phần trăm

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 41: Bài toán lãi lỗ

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 42: Bài toán lãi lỗ (tiếp)

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 43: Bài toán tỉ số phần trăm trong dung dịch

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 44: Bài toán tỉ số phần trăm hạt tươi, hạt khô

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 45: Bài toán giả thiết tạm đơn

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 46: Bài toán giả thiết kép

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 47: Bài toán tính ngược

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 48: Bài toán tính ngược (tiếp)

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 49: Bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 50: Bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch (tiếp)

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 51: Bài toán hai hiệu số

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 52: Bài toán phương pháp khử, thế

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 53: Bài toán phương pháp khử, thế (tiếp)

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 54: Tỉ lệ diện tích tam giác

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 55: Tính tỷ số diện tích hai tam giác

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 56: Tính chất tỉ lệ diện tích tam giác

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 57: Tính diện tích hình thang

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 58: Tính chất tỉ lệ diện tích hình thang

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 59: Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích khối hộp

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 60: Sơn màu khối lập phương

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 61: Sơn màu hình hộp chữ nhật

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 62: Sắp xếp khối lập phương nhỏ tạo thành hình khối

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 63: Bài toán chuyển động đều

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 64: Bài toán quãng đường - vận tốc

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 65: Bài toán quãng đường - thời gian

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 66: Bài toán vận tốc - thời gian

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 67: Bài toán chuyển động ngược chiều

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 68: Bài toán chuyển động cùng chiều

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 69: Vận tốc trung bình

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 70: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 71: Chuyển động của kim đồng hồ

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Chủ đề 72: Bài toán biểu đồ Ven

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

ViOlympic Toán lớp 5 - Ôn thi quốc gia - phân số bài 1
ViOlympic Toán lớp 5 - Ôn thi quốc gia - phân số bài 2
ViOlympic Toán lớp 5 - Ôn thi quốc gia - Tính tổng các chữ số