gsom là gì - Nghĩa của từ gsom

gsom có nghĩa là

Khi sử dụng gook gchat, một phần trong GCHATT SEXY với 2 người trở lên mà bạn hiện đang quan hệ tình dục.Thông thường không có kiến thức nhưng nó sẽ rất nóng nếu họ biết

Ví dụ

Người đàn ông đêm qua tôi đã gchatting với những 2 cô gái Tôi đang làm trong cuộc sống thực, Thật là một GSOM !!

gsom có nghĩa là

(Cũng GSM) "Giới tính và định hướng giới tính" là sắp thay thế để thay thế cho từ cũ LGBTQI + từ viết tắt vì nó cung cấp một thuật ngữ Umbrella ngắn hơn và bao gồm nhiều hơn để tham khảo nhóm này.

Ví dụ

Người đàn ông đêm qua tôi đã gchatting với những 2 cô gái Tôi đang làm trong cuộc sống thực, Thật là một GSOM !!