Hàm căn bậc 2 trong C++

Show

Hướng dẫn cách sử dụng hàm sqrt trong C. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong c sau bài học này.

sqrt trong C

Hàm sqrt trong C là một hàm có sẵn trong header file math.h, giúp chúng ta tính căn bậc hai trong c. Hàm sqrt sẽ nhận đối số là một số thực (kiểu double) và trả về căn bậc hai cũng thuộc kiểu double của số đó.

Chúng ta sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong C với cú pháp sau đây:

double sqrt(double x);

Trong đó x là số thực thuộc kiểu double cần tìm căn bậc hai, và doule là kiểu dữ liệu mặc định của đối số cũng như giá trị trả về của hàm sqrt.

Lưu ý là chúng ta chỉ có thể sử dụng kiểu double trong hàm sqrt. Nếu bạn muốn dùng các kiểu khác, ví dụ như kiểu float chẳng hạn, hãy sử dụng tới các hàm tính căn bậc hai trong C tương ứng là hàm sqrtf nhé.

Và bạn cũng cần include header file math.h vào đầu chương trình để có thể sử dụng được hàm sqrt.

Sau đây là ví dụ cụ thể sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong c:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void){

printf( "%lf\n", sqrt(4.0) );
printf( "%lf\n", sqrt(100.0) );
printf( "%lf\n", sqrt(0.0) );

return 0;
}

Kết quả:

2.000000
10.000000
0.000000

Một ví dụ khác:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void){

double x = 2.0;
double y = 0;

y = sqrt(x);

printf("y=%lf", y);

return 0;
}

Và kết quả:

y=1.414214

Lại nữa, chúng ta cũng có thể sử dụng các định dạng nhập xuất để làm tròn kết quả của hàm sqrt trong C như sau:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void){
printf( "%.lf\n", sqrt(4.0) );
printf( "%4.2lf\n", sqrt(100.0) );
printf( "%4.2lf\n", sqrt(0.0) );

return 0;
}

Và kết quả:

2
10.00
0.00

  • Xem thêm: Định dạng nhập xuất trong C

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong c rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/sqrt-trong-c/

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại &lt;a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#450808;background-color:#d899f5" rel="license noopener" target="_blank" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"&gt;Creativecommons&lt;/a&gt;&amp;nbsp;và &lt;a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#450808;background-color:#d899f5" target="_blank" rel="noopener" href="https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=a80074af-8757-4b2e-b19f-84509be4f9b6" class="dmca-badge"&gt;DMCA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 style="font-size:15px"&gt;Bài viết liên quan&lt;/h3&gt;&lt;ul class="popular-posts"&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/con-tro-ham-trong-c/" title="Con trỏ hàm trong C" rel="bookmark"&gt;Con trỏ hàm trong C&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/fgets-trong-c/" title="fgets trong c" rel="bookmark"&gt;fgets trong c&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/ham-isprime-trong-c/" title="Hàm isprime trong c" rel="bookmark"&gt;Hàm isprime trong c&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/ham-abs-trong-c/" title="Hàm abs trong c" rel="bookmark"&gt;Hàm abs trong c&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/ham-pow-trong-c/" title="Hàm pow trong c" rel="bookmark"&gt;Hàm pow trong c&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/ham-rand-trong-c/" title="Hàm rand trong c" rel="bookmark"&gt;Hàm rand trong c&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/khai-bao-va-goi-ham-trong-c/" title="Khai báo và gọi hàm trong C" rel="bookmark"&gt;Khai báo và gọi hàm trong C&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="popular-posts-item"&gt;&lt;div class="popular-posts-title"&gt;&lt;h3&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/ham-trong-c/" title="Hàm trong C" rel="bookmark"&gt;Hàm trong C&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="ezoic-autoinsert-video ezoic-mid_content"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div id="keugoi"&gt;&lt;span&gt;Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;section class="icon-bar-2" style="border-bottom:dotted grey .3px!important;margin-top:10px"&gt;&lt;a target="_blank" title="chia sẻ qua facebook" rel="noopener noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/sqrt-trong-c/" class="facebook"&gt;&lt;i class="fa fa-facebook"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/sqrt-trong-c/" title="chia sẻ qua twitter" class="twitter"&gt;&lt;i class="fa fa-twitter"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://getpocket.com/edit?url=https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/sqrt-trong-c/" title="chia sẻ qua pocket" class="pocket"&gt;&lt;i class="fa fa-get-pocket"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;span class="zalo-share-button" title="chia sẻ qua zalo" style="margin-left:18px;margin-bottom:-3px" data-href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/sqrt-trong-c/" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/section&gt;&lt;p class="ico-folder"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/"&gt;&lt;span itemprop="HOME"&gt;HOME&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span class="sya"&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class="sya"&gt;&amp;nbsp;›&lt;/span&gt; &lt;a target="_blank" class="article-category-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/"&gt;lập trình c cơ bản dành cho người mới học lập trình&lt;/a&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;a target="_blank" class="article-category-link" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/"&gt;10. hàm trong c&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;span class="ezoic-autoinsert-video ezoic-under_first_paragraph"&gt;&lt;/span&gt;&lt;nav id="article-nav"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/putchar-trong-c/" id="article-nav-older" class="article-nav-link-wrap" style="float:left;text-align:right;padding-right:20px"&gt;&lt;strong class="article-nav-caption"&gt;Bài sau&lt;/strong&gt;&lt;div class="article-nav-title"&gt;putchar trong c&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/ham-isprime-trong-c/" id="article-nav-newer" class="article-nav-link-wrap" style="float:right;text-align:left;padding-left:20px"&gt;&lt;strong class="article-nav-caption"&gt;Bài tiếp&lt;/strong&gt;&lt;div class="article-nav-title"&gt;Hàm isprime trong c&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;span id="ezoic-pub-ad-placeholder-611" class="ezoic-adpicker-ad"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/nav&gt;&lt;div id="recent_posts_down"&gt;&lt;div class="widget_athemes_tabs"&gt;&lt;ul id="widget-tab" class="clearfix widget-tab-nav"&gt;&lt;li class="active"&gt;Bài viết mới nhất&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div class="widget"&gt;&lt;ul&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-chuoi-trong-php/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Tách chuỗi trong PHP (explode, preg_split)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban45.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-chuoi-trong-php/"&gt;Tách chuỗi trong PHP (explode, preg_split)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 9 17, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/cat-chuoi-trong-php/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Cắt chuỗi trong PHP (substr, mb_substr)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban21.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/cat-chuoi-trong-php/"&gt;Cắt chuỗi trong PHP (substr, mb_substr)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 9 17, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-chuoi-thanh-mang-trong-php/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Tách chuỗi thành mảng trong PHP (explode)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban57.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-chuoi-thanh-mang-trong-php/"&gt;Tách chuỗi thành mảng trong PHP (explode)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 9 17, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tim-kiem-chuoi-trong-php/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Tìm kiếm chuỗi trong PHP (strpos)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban43.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tim-kiem-chuoi-trong-php/"&gt;Tìm kiếm chuỗi trong PHP (strpos)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 9 17, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/dem-so-lan-xuat-hien-cua-ky-tu-trong-chuoi-php/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Đếm số lần xuất hiện của ký tự và chuỗi trong chuỗi PHP (substr_count)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban52.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/dem-so-lan-xuat-hien-cua-ky-tu-trong-chuoi-php/"&gt;Đếm số lần xuất hiện của ký tự và chuỗi trong chuỗi PHP (substr_count)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 9 17, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-tung-ky-tu-trong-chuoi-php/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Tách từng ký tự trong chuỗi PHP (substr, preg_split)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban47.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-tung-ky-tu-trong-chuoi-php/"&gt;Tách từng ký tự trong chuỗi PHP (substr, preg_split)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 9 17, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/chuyen-chuoi-thanh-mang-trong-php/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Chuyển chuỗi thành mảng trong PHP (str_split, mb_str_split)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban17.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/chuyen-chuoi-thanh-mang-trong-php/"&gt;Chuyển chuỗi thành mảng trong PHP (str_split, mb_str_split)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 9 17, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="clearfix"&gt;&lt;div class="widget-entry-thumbnail"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/xoa-ky-tu-trong-chuoi-php/"&gt;&lt;img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Xóa ký tự trong chuỗi PHP" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban15.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="widget-entry-summary"&gt;&lt;span style="margin:0"&gt;&lt;a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/xoa-ky-tu-trong-chuoi-php/"&gt;Xóa ký tự trong chuỗi PHP&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;tháng 9 15, 2022&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;footer class="entry-meta entry-footer"&gt;&lt;/footer&gt;&lt;hr class="entry-footer-hr"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="profiletitle2"&gt;Profile&lt;/div&gt;&lt;div id="profileblock2"&gt;&lt;div id="profilephoto2"&gt;&lt;a target="_blank" rel="noopener" href="https://www.youtube.com/c/ChisThanh"&gt;&lt;img width="100" height="100" alt="きよしです!笑" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" class="ezlazyload" data-ezsrc="/css/images/kiyoshi.webp"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="profiletext2"&gt;&lt;p&gt;Tác giả : &lt;a href="https://www.facebook.com/laptrinhkiyoshi" target="_blank" rel="nofollow noopener"&gt;Kiyoshi (Chis Thanh)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kiyoshi là một &lt;a href="https://www.youtube.com/c/ChisThanh" target="_blank" rel="nofollow noopener"&gt;cựu du học sinh tại Nhật Bản&lt;/a&gt;. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.&lt;span id="ezoic-pub-ad-placeholder-196" class="ezoic-adpicker-ad"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/article&gt;&lt;span class="ezoic-autoinsert-video ezoic-longest_content"&gt;&lt;/span&gt;&lt;aside id="sidebar"&gt;&lt;div id="sidebar_first"&gt;&lt;div class="search" style="margin-top:-30px"&gt;&lt;div id="fb-root"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="fb-page" style="margin-left:30px" data-href="https://www.facebook.com/laptrinhkiyoshi" data-width="380" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="gcse-search"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;span id="ezoic-pub-ad-placeholder-145"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="ezoic-ad ezoic-at-0 box-1 box-1145 adtester-container adtester-container-145" data-ez-name="laptrinhcanban_com-box-1"&gt;&lt;span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0" ezaw="300" ezah="1050" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:1050px;min-width:300px" class="ezoic-ad"&gt;&lt;script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" style="display:none"&gt;if(typeof ez_ad_units!='undefined'){ez_ad_units.push([[300,1050],'laptrinhcanban_com-box-1','ezslot_10',145,'0','0'])};__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-box-1-0');<span style="width:300px;display:block;height:14px;margin:auto" class="reportline"><span style="text-align:center;font-size:12px!important;font-family:arial!important;float:left;line-height:normal"><a href="https://www.ezoic.com/what-is-ezoic/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" style="cursor:pointer"><img src="https://sg.cdnki.com/ham-can-bac-2-trong-c---aHR0cHM6Ly9nby5lem9pYy5uZXQvdXRpbGNhdmVfY29tL2ltZy9lem9pYy5wbmc=.webp" alt="Ezoic" loading="lazy" style="height:12px!important;padding:2px!important;border:0!important;cursor:pointer!important;width:58px!important;margin:0!important;box-sizing:content-box !important"></a></span><span class="ez-report-ad-button" name="?pageview_id=57dc22e9-5b2e-4a3e-6542-76cd593a2254&ad_position_id=145&impression_group_id=laptrinhcanban_com-box-1/2022-12-02/7909741873907646&ad_size=300x1050&domain_id=292538&url=https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/sqrt-trong-c/" style="cursor:pointer!important;font-size:12px!important;color:#a5a5a5;float:right;text-decoration:none!important;font-family:arial!important;line-height:normal">report this ad</span></span></p><div class="widget_athemes_tabs"><ul id="widget-tab" class="clearfix widget-tab-nav"><li class="active">Bài viết mới nhất</li></ul><div class="widget"><ul><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-chuoi-trong-php/"><img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Tách chuỗi trong PHP (explode, preg_split)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban45.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-chuoi-trong-php/">Tách chuỗi trong PHP (explode, preg_split)</a></span> <span>tháng 9 17, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/cat-chuoi-trong-php/"><img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Cắt chuỗi trong PHP (substr, mb_substr)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban21.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/cat-chuoi-trong-php/">Cắt chuỗi trong PHP (substr, mb_substr)</a></span> <span>tháng 9 17, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-chuoi-thanh-mang-trong-php/"><img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Tách chuỗi thành mảng trong PHP (explode)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban57.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-chuoi-thanh-mang-trong-php/">Tách chuỗi thành mảng trong PHP (explode)</a></span> <span>tháng 9 17, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tim-kiem-chuoi-trong-php/"><img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Tìm kiếm chuỗi trong PHP (strpos)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban43.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tim-kiem-chuoi-trong-php/">Tìm kiếm chuỗi trong PHP (strpos)</a></span> <span>tháng 9 17, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/dem-so-lan-xuat-hien-cua-ky-tu-trong-chuoi-php/"><img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Đếm số lần xuất hiện của ký tự và chuỗi trong chuỗi PHP (substr_count)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban52.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/dem-so-lan-xuat-hien-cua-ky-tu-trong-chuoi-php/">Đếm số lần xuất hiện của ký tự và chuỗi trong chuỗi PHP (substr_count)</a></span> <span>tháng 9 17, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-tung-ky-tu-trong-chuoi-php/"><img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Tách từng ký tự trong chuỗi PHP (substr, preg_split)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban47.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-tung-ky-tu-trong-chuoi-php/">Tách từng ký tự trong chuỗi PHP (substr, preg_split)</a></span> <span>tháng 9 17, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/chuyen-chuoi-thanh-mang-trong-php/"><img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Chuyển chuỗi thành mảng trong PHP (str_split, mb_str_split)" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban17.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/chuyen-chuoi-thanh-mang-trong-php/">Chuyển chuỗi thành mảng trong PHP (str_split, mb_str_split)</a></span> <span>tháng 9 17, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/xoa-ky-tu-trong-chuoi-php/"><img width="60px" height="60px" loading="lazy" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" aria-label="Xóa ký tự trong chuỗi PHP" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban15.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/xoa-ky-tu-trong-chuoi-php/">Xóa ký tự trong chuỗi PHP</a></span> <span>tháng 9 15, 2022</span></div></li></ul></div></div><div id="mgid"><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-146"></span><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 large-billboard-2 large-billboard-2146 adtester-container adtester-container-146" data-ez-name="laptrinhcanban_com-large-billboard-2"><span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-large-billboard-2-0" ezaw="250" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto !important;margin-right:auto!important;min-height:280px;min-width:336px" class="ezoic-ad"><script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" style="display:none">if(typeof ez_ad_units!='undefined'){ez_ad_units.push([[250,250],'laptrinhcanban_com-large-billboard-2','ezslot_8',146,'0','0'])};__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-large-billboard-2-0');

Hàm căn bậc 2 trong C++