juga-tons là gì - Nghĩa của từ juga-tons

juga-tons có nghĩa là

Giới thiệu với một người có lớn.có thể được liên kết với những cô gái dày.

Thí dụ

Chết tiệt cô gái đó có một số juga-tons trên cô ấy.(Mang bao tay)