Từ có 5 chữ cái với t là chữ cái thứ 3 năm 2022

Chắc hẳn trong quá trình học tiếng Anh, các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều các từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T. Trong bài viết sau đây, hãy cùng Platerra  khám phá về những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T thông dụng nhất. Với số lượng từ vựng mới mẻ này sẽ giúp các bạn ứng dụng dễ dàng vào thực tế; đồng thời cũng giúp cho việc học trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn.

 • Những danh từ phổ biến trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T
  • Các danh từ tiếng Anh thông dụng bắt đầu với chữ T – Bảng 1
  • Các danh từ tiếng Anh thông dụng bắt đầu với chữ T – Bảng 2
  • Các danh từ tiếng Anh thông dụng bắt đầu với chữ T – Bảng 3
 • Những động từ phổ biến trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T
 • Những tính từ trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T
 • Những trạng từ trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T
 • Lời kết

Những danh từ phổ biến trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T

Các danh từ tiếng Anh thông dụng bắt đầu với chữ T – Bảng 1

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
table (n) /ˈteɪbəl/ cái bàn
tablet (n) /ˈtæblət/ tấm, bảng viết chữ

viên (thuốc)

thanh, thỏi (kẹo)

tackle (n) /’tækl/ đồ dùng, dụng cụ

(hàng hải) dây dợ

tail (n) /teɪl/ bím tóc

đuôi, đoạn cuối

tank (n) /tæŋk/ xe tăng

thùng chứa nước, bình nhiên liệu

tap (n) /tæp/ vòi, khóa
tape (n) /teɪp/ dải, dây

băng ghi âm

target (n) /ˈtɑːr.ɡɪt/ bia, mục tiêu, đích
task (n) /tɑːsk/ nhiệm vụ, bài tập, công việc
taste (n) /teɪst/ vị, vị giác
tax (n) /tæks/ thuế
taxi (n) /’tæksi/ xe tắc xi
tea (n) /ti:/ trà
teaching (n) /ˈtiːtʃɪŋ/ sự dạy bảo, công việc dạy học
teacher (n) /’ti:t∫ə/ giáo viên
team (n) /ti:m/ đội, nhóm
tear (n) /teər/ nước mắt

chỗ rách, miếng xé

technique (n) /tek’ni:k/ kỹ thuật, chuyên môn, phương pháp kỹ thuật
technology (n) /tekˈnɒlədʒi/ công nghệ, kỹ thuật học
telephone (also phone) (n) /ˈteləfoʊn/ máy điện thoại
television

(also TV) (n)

/ˈteləvɪʒən/ tivi
temperature (n) /ˈtemprətʃə/ nhiệt độ
tendency (n) /ˈtendənsi/ chiều hướng, khuynh hướng
tension (n) /’tenʃn/ trạng thái căng (của dây)

(vật lý) sức ép, áp lực (của hơi…)

(điện học) điện áp

tent (n) /tent/ lều, rạp
term (n) /tɜ:m/ kỳ hạn, kỳ học, giới hạn
test (n) /test/ sự thử nghiệm, bài kiểm tra,
text (n) /tekst/ văn bản, đề tài, chủ đề
theirs pro(n) /ðeəz/ của họ, của chúng
them pro(n) /ðem/ họ, chúng
theme (n) /θi:m/ đề tài, chủ đề
themselves pro(n) /ðəm’selvz/ tự họ, tự chúng
theory (n) /’θiəri/ lý thuyết
they pro(n) /ðei/ chúng, họ, người ta

Từ có 5 chữ cái với t là chữ cái thứ 3 năm 2022

Bạn đã biết được bao nhiêu từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T?

Các danh từ tiếng Anh thông dụng bắt đầu với chữ T – Bảng 2

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
thickness (n) /ˈθɪk.nəs/ độ dày, bề dày
thief (n) /θi:f/ kẻ trộm, kẻ cắp
thing (n) /θiŋ/ cái, đồ, vật
thinking (n) /’θiŋkiŋ/ ý nghĩ, sự suy nghĩ
this pro(n) /ðis/ cái này, điều này
thought (n) /θɔ:t/ tư tưởng, ý nghĩ
thread (n) /θred/ sợi chỉ, sợi dây
threat (n) /θret/ sự đe dọa
throat (n) /θroʊt/ cổ, cổ họng
thumb (n) /θʌm/ ngón tay cái
Thursday (n) /ˈθɜːzdeɪ/ Thứ 5
ticket (n) /ˈtɪkɪt/
tie (n) /taɪ/ dây trói, dây buộc, dây giày
time (n) /taɪm/ thời gian
timetable (n) /ˈtaɪmˌteɪbəl/ thời gian biểu, kế hoạch làm việc
tin (n) /tɪn/ thiếc, hộp làm bằng thiếc
tip (n) /tɪp/ đầu, đỉnh, chóp
title (n) /ˈtaɪtl/ tiêu đề, đầu đề

tước vị, tư cách

today (n) /tə’dei/ hôm nay
toe (n) /toʊ/ ngón chân (người)
toilet (n) /ˈtɔɪlət/ phòng vệ sinh, nhà vệ sinh
tomato (n) /təˈmɑːtəʊ/ cà chua
tomorrow (n) /təˈmɔːroʊ/ ngày mai
ton (n) /tʌn/ tấn
tone (n) /toʊn/ tiếng, giọng
tongue (n) /tʌη/ lưỡi
tonne (n) /tʌn/ tấn
tool (n) /tu:l/ dụng cụ
tooth (n) /tu:θ/ răng
top (n) /tɒp/ chóp, đỉnh
topic (n) /ˈtɒpɪk/ đề tài, chủ đề
total (n) /ˈtəʊtəl/ toàn bộ, tổng số
touch (n) /tʌtʃ/ sự tiếp xúc, xúc giác
tour (n) /tʊr/ cuộc đi dạo, chuyến du lịch
tourist (n) /ˈtʊə.rɪst/

/ˈtɔː.rɪst/

khách du lịch
towel (n) /taʊəl/ khăn tắm, khăn lau
tower (n) /taʊə/ tháp
town (n) /taʊn/ thị xã, thị trấn, thành phố nhỏ

Từ có 5 chữ cái với t là chữ cái thứ 3 năm 2022

Cùng mở rộng vốn từ vựng với các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T nhé!

Các danh từ tiếng Anh thông dụng bắt đầu với chữ T – Bảng 3

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
trace (n) /treɪs/ dấu, vết tích

một chút

track (n) /træk/ dấu chân

đường đi, đường ray

trade (n) /treɪd/ sự buôn bán, thương mại
trading (n) /treɪddiη/ việc mua bán, sự kinh doanh
tradition (n) /trəˈdɪʃən/ truyền thống
traffic (n) /ˈtræfɪk/ giao thông, sự đi lại
train (n) /treɪn/ tàu lửa, tàu hỏa
training (n) /ˈtreɪnɪŋ/ sự huấn luyện/ đào tạo
transfer (n) /trænsˈfɜː/ sự di chuyển, sự dời chỗ
translation (n) /trænzˈleɪʃən/

/trænsˈleɪ.ʃən/

sự phiên dịch, sự chuyển đổi
transport (n) /’trænspɔ:t/ sự vận tải, sự vận chuyển
trap (n) /træp/ hành lý

cạm bẫy

travel (n) /’trævl/ sự đi lại, những chuyến đi
traveller (BrE) (n) /’trævlə/ người đi, lữ khách
treatment (n) /’tri:tmənt/ sự cư xử/ đối đãi

điều trị

tree (n) /tri:/ cây
trend (n) /trend/ xu hướng, khuynh hướng
trial (n) /traɪəl/ Sự xử án

cuộc thử nghiệm

triangle (n) /ˈtraɪæŋɡl/ hình tam giác
trick (n) /trɪk/ thủ đoạn, mưu mẹo, trò lừa gạt
trip (n) /trɪp/ bước nhẹ

cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn

trouble (n) /’trʌbl/ sự bất trắc, điều lo lắng, điều muộn phiền
trousers (n) /ˈtraʊ.zər/ quần
truck (n) /trʌk/ sự đổi chác

xe tải

quan hệ (to have no truck with: không có quan hệ gì với)

trust (n) /trʌst/ sự tin cậy, sự kỳ vọng, sự phó thác
truth (n) /tru:θ/ sự thật
tube (n) /tʃuːb/ ống, tuýp
Tuesday (n) /ˈtʃuːzdeɪ/ Thứ 3
tune (n) /tjuːn, tʃuːn/ giai điệu
tunnel (n) /’tʌnl/ đường hầm, hang
turn (n) /tɜːn/ sự quay, vòng quay
twin (n) /twɪn/ cặp song sinh
twist (n) /twɪst/ sự xoắn, vòng xoắn
type (n) /taɪp/ loại, kiểu, mẫu
tyre (n) (BrE) (NAmE tire) /taɪr/ lốp xe, vỏ xe

Những động từ phổ biến trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
tackle (v) /’tækl/ khắc phục, giải quyết, bàn thảo
take (v) /teik/ sự lấy, sự cầm nắm
take sth off cởi cái gì, lấy đi cái gì
take (sth) over tiếp quản, kế tục cái gì

chở, chuyển cái gì

talk (v) /tɔ:k/ trò chuyện, nói chuyện
tap (v) /tæp/ Đóng, mở vòi
teach (v) /ti:tʃ/ dạy học, hướng dẫn
tear (v) /ter/ xé rách, làm rách
telephone (v) /ˈteləfoʊn/ gọi điện thoại
tell (v) /tel/ kể lại, nói
tend (v) /tend/ chăm sóc, giữ gìn
test (v) /test/ kiểm tra, thử nghiệm
thank (v) /θæŋk/ cám ơn, cảm tạ
think (v) /θiŋk/ nghĩ, suy nghĩ, ý định
threaten (v) /’θretn/ đe dọa, dọa
throw (v) /θroʊ/ vứt, ném, quăng
tidy (v) sẽ, ngăn nắp /ˈtaɪdi/ dọn dẹp cho sạch
tie (v) /taɪ/ cột, buộc, trói
tip (v) /tip/ bịt đầu

cho tiền thưởng

tire (v) /taɪr/ chán ngán, làm mệt mỏi
touch (v) /tʌtʃ/ chạm, sờ, tiếp xúc
tour (v) /tʊr/ đi du lịch
trace (v) /treɪs/ tìm thấy, vạch, chỉ ra
trade  (v) /treɪd/ buôn bán, trao đổi
train (v) /treɪn/ rèn luyện, đào tạo
transfer (v) /trænsˈfɜː/ di chuyển, chuyển nhượng
transform (v) /trænsˈfɔːrm/ biến đổi
translate (v) /trænzˈleɪt/

/trænsˈleɪt/

dịch, biên dịch, phiên dịch
transport (v) /trænˈspɔːrt/ chuyên chở, vận tải
trap (v) /træp/ bẫy, chặn lại
travel (v) /’trævl/ di chuyển, đi du lịch
treat (v) /triːt/ đối xử, đối đãi
trick (v) /trɪk/ lừa gạt
trip (v) /trɪp/ du ngoạn, đi dạo
trust (v) /trʌst/ tin tưởng, tin cậy, phó thác
try (v) /traɪ/ cố gắng, thử
tune (n) /tjuːn/

/tʃuːn/

giai điệu
turn (v) /tɜːn/ quay, xoay, đi vòng qua
twist (v) /twɪst/ xoắn, cuộn, quắn

bóp méo, xuyên tạc

type(v) /taɪp/ đánh máy
Từ vựng Phiên âm Nghĩa
tall (adj) /tɔ:l/ cao
technical (adj) /ˈteknɪkəl/ (thuộc) kỹ thuật, chuyên môn
temporary (adj) /ˈtempəreri/ tạm thời, nhất thời
terrible (adj) /’terəbl/ khủng khiếp, ghê sợ
thick (adj) /θɪk/ dày, đậm
thin (adj) /θin/ Gầy, lưa thưa, mỏng, mảnh
thirsty (adj) /ˈθɜː.sti/ khát, cảm thấy khát
thorough (adj) /ˈθɝː.ə/

/ˈθɝː.oʊ/

cẩn thận, kỹ lưỡng
tidy (adj) /ˈtaɪdi/ sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng
untidy (adj) /ʌnˈtaɪdi/ không gọn gàng, không ngăn nắp, lộn xộn
tight (adj) /taɪt/ chặt, chật, kín
tiny (adj) /ˈtaɪni/ rất nhỏ, nhỏ xíu
tiring (adj) /ˈtaɪrɪŋ/ sự mệt nhọc, sự mệt mỏi
tired (adj) /’taɪəd/ mệt mỏi, mệt nhọc
top (adj) /tɒp/ đứng đầu, trên hết
total (adj) /ˈtəʊtəl/ tổng cộng, toàn bộ
tough (adj) /tʌf/ bền, dai
toy  (adj) /tɔɪ/ đồ chơi
traditional (adj) /trəˈdiʃənəl/ thuộc về truyền thống
transparent (adj) /trænˈspærənt/ trong suốt

dễ hiểu, sáng sủa

tropical (adj) /ˈtrɑːpɪkəl/ nhiệt đới
true (adj) /tru:/ thật, đúng sự thật
twin (adj) /twɪn/ sinh đôi
typical (adj) /ˈtɪpɪkəl/ tiêu biểu, điển hình, đặc trưng

Những trạng từ trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
temporarily (adv) /ˈtempərerəli/ tạm
terribly (adv) /’terəbli/ rất tồi tệ, không chịu nổi
then (adv) /ðen/ sau đó, khi đó, tiếp đó
there (adv) /ðer/ chỗ đó, đằng kia
therefore (adv) /’ðeəfɔ:(r)/ cho nên, bởi vậy, vì thế
thickly (adv) /ˈθɪkli/ dày, dày đặc
thoroughly (adv) /’θʌrəli/ thấu đáo, kỹ lưỡng, triệt để
though (adv) /ðəʊ/ dù, dù cho, mặc dù
thus (adv) /ðʌs/ như vậy, do đó
tightly (adv) /ˈtaɪtli/ chặt chẽ, sít sao
today (adv) /təˈdeɪ/ hôm nay, ngày này
together (adv) /təˈɡeðər/ cùng nhau, cùng với
tomorrow (adv) /təˈmɒrəʊ/ vào ngày mai
tonight (adv) /təˈnaɪt/ vào đêm nay
too (adv) /tu:/ cũng vậy

quá

totally (adv) /ˈtəʊtəli/ hoàn toàn
traditionally (adv) /trə´diʃənəlli/ (thuộc) cổ truyền
truly (adv) /’tru:li/ thực sự, đúng sự thật, đích thực
twice (adv) /twaɪs/ hai lần
typically (adv) /ˈtɪpɪkəli/ điển hình, tiêu biểu

Lời kết

Trên đây là các từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T phổ biến nhất mà Platerra đã tổng hợp được. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết này, vốn từ của bạn sẽ được mở rộng hơn nhé!

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ X được sử dụng phổ biến nhất

Nếu bạn đang có nhu cầu học tiếng Anh cấp tốc; tiếng Anh cho người mất gốc; hoặc luyện thi TOIEC, IELTS,… Hãy liên hệ với Platerra để được nhân viên tư vấn khóa học phù hợp và nhận các ưu đãi khi đăng ký khóa học nhé!

5 từ chữ có chữ cái thứ ba và chữ thứ năm: Nếu mọi người có thể biết 5 chữ cái có chữ cái thứ ba và t chữ cái thứ năm, thì chúng ở đúng chỗ. Chúng tôi đã cập nhật danh sách 5 từ chữ có chữ thứ ba và chữ thứ năm để giúp bạn giải quyết câu trả lời của bạn ngay hôm nay hoặc câu đố từ ngay hôm nay. Cuộn xuống để biết 5 chữ cái có chữ cái thứ ba và t là danh sách chữ cái thứ năm.

Từ có 5 chữ cái với t là chữ cái thứ 3 năm 2022
5 chữ cái có chữ cái thứ ba và t chữ cái thứ năm

5 chữ cái có chữ cái thứ 3 và t chữ cái thứ 5

Hầu hết mọi người gần đây đã tìm kiếm từ 5 chữ cái thường xuyên vì trò chơi Wordle vì Wordle là một câu đố từ 5 chữ cái giúp bạn học các từ 5 chữ cái mới và làm cho bộ não của bạn hiệu quả bằng cách kích thích sức mạnh từ vựng của nó. Chúng ta có thể hoàn thành bất cứ điều gì bằng lời nói. Một số người say mê lời nói, trong khi những người khác sử dụng chúng một cách khéo léo và mạnh mẽ. Chúng tôi thường tìm kiếm các thuật ngữ bắt đầu bằng một chữ cái cụ thể hoặc kết thúc bằng một chữ cái cụ thể trong từ điển. Thay vì sử dụng từ điển, bài viết này có thể giúp bạn xác định vị trí 5 chữ cái có chữ cái thứ ba và chữ thứ năm. Hãy xem xét danh sách sau 5 chữ cái với chữ cái thứ ba và t là chữ cái thứ năm. Bạn có bị mất lời không? Đừng lo lắng. Có rất nhiều từ 5 chữ cái có chữ cái thứ ba và chữ thứ năm. Chúng tôi đã đặt những từ như vậy dưới đây và định nghĩa của họ để giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của bạn. Tiếp tục bài viết cho đến cuối cùng để biết các từ và ý nghĩa của chúng.

Wordde

Josh Wardle, một lập trình viên trước đây đã thiết kế các thử nghiệm xã hội và nút cho Reddit, đã phát minh ra Wordle, một trò chơi Word dựa trên web được phát hành vào tháng 10 năm 2021. Người chơi có sáu cơ hội để đoán một từ năm chữ cái; Phản hồi được cung cấp trong các ô màu cho mỗi dự đoán, chỉ ra những chữ cái nào ở đúng vị trí và ở các vị trí khác của từ trả lời. Các cơ chế tương tự như các cơ chế được tìm thấy trong các trò chơi như chủ mưu, ngoại trừ Wordle chỉ định các chữ cái nào trong mỗi dự đoán là đúng. Ngoài ra, mỗi ngày có một từ trả lời cụ thể giống nhau cho tất cả mọi người.

Bảng sau đây chứa 5 từ chữ có chữ thứ ba và t chữ cái thứ năm; & nbsp;

5 chữ cái có chữ cái thứ ba và t chữ cái thứ năm

5 chữ cái có chữ cái thứ 3 và t chữ cái thứ 5 Hầu hết mọi người gần đây đã tìm kiếm từ 5 chữ cái thường xuyên vì trò chơi Wordle vì Wordle là một câu đố từ 5 chữ cái giúp bạn học các từ 5 chữ cái mới và làm cho bộ não của bạn hiệu quả bằng cách kích thích sức mạnh từ vựng của nó. Chúng ta có thể hoàn thành bất cứ điều gì bằng lời nói. Một số người say mê lời nói, trong khi những người khác sử dụng chúng một cách khéo léo và mạnh mẽ. Chúng tôi thường tìm kiếm các thuật ngữ bắt đầu bằng một chữ cái cụ thể hoặc kết thúc bằng một chữ cái cụ thể trong từ điển. Thay vì sử dụng từ điển, bài viết này có thể giúp bạn xác định vị trí 5 chữ cái có chữ cái thứ ba và chữ thứ năm. Hãy xem xét danh sách sau 5 chữ cái với chữ cái thứ ba và t là chữ cái thứ năm. Bạn có bị mất lời không? Đừng lo lắng. Có rất nhiều từ 5 chữ cái có chữ cái thứ ba và chữ thứ năm. Chúng tôi đã đặt những từ như vậy dưới đây và định nghĩa của họ để giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của bạn. Tiếp tục bài viết cho đến cuối cùng để biết các từ và ý nghĩa của chúng.
1. Wordde
2. Josh Wardle, một lập trình viên trước đây đã thiết kế các thử nghiệm xã hội và nút cho Reddit, đã phát minh ra Wordle, một trò chơi Word dựa trên web được phát hành vào tháng 10 năm 2021. Người chơi có sáu cơ hội để đoán một từ năm chữ cái; Phản hồi được cung cấp trong các ô màu cho mỗi dự đoán, chỉ ra những chữ cái nào ở đúng vị trí và ở các vị trí khác của từ trả lời. Các cơ chế tương tự như các cơ chế được tìm thấy trong các trò chơi như chủ mưu, ngoại trừ Wordle chỉ định các chữ cái nào trong mỗi dự đoán là đúng. Ngoài ra, mỗi ngày có một từ trả lời cụ thể giống nhau cho tất cả mọi người.
3. Bảng sau đây chứa 5 từ chữ có chữ thứ ba và t chữ cái thứ năm; & nbsp;
4. & nbsp; & nbsp; & nbsp; S.no
5. 5 chữ cái kết thúc bằng AST
6. Tiệc
7. Quái thú
8. Ít nhất
9. Men
10. Vụ nổ

Cồng kềnhT

 1. PlastA large meal, typically a celebratory one.
 2. Thịt nướngan animal, especially a large or dangerous four-footed one.
 3. Wrast– smallest in amount, extent, or significance.

Trang 1: Nước, Tương lai, Nghệ thuật, EST, OUT, IST, Ant, Nature, City, Cat, With, Father, Net, Nothing, Potato, Kate, Watch, After, Ect, late, Act, Mother, Math, Kitchen , ghét, cổng, hãy để, đặt, bạn đời, dơi, mũ, tỷ lệ, ăn, tốt hơn, chai, không liên tục, Tate, Met, Little, Rat, Nut, Metal, Bath, PET, Diều , và dễ thương water, future, art, EST, out, ist, ant, nature, city, CAT, with, Father, Net, nothing, potato, kate, watch, after, ECT, late, act, mother, math, kitchen, hate, gate, let, put, mate, bat, hat, rate, eat, better, bottle, intermittent, Tate, met, little, rat, nut, metal, bath, PET, kite, natural, not, path, fat, and cute

TừChiều dàiPhụ âmNguyên âmÂm tiếtNguồn gốcYêu thích
Nước uống5 3 2 2 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai6 3 3 2 Pháp cũ
Mỹ thuật3 2 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai3 2 1 1
Pháp cũ3 1 2 1 Mỹ thuật
Est3 2 1 1
Ngoài3 2 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai6 3 3 2 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai4 3 1 2 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai3 2 1 1
Pháp cũ4 3 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai6 4 2 2
Pháp cũ3 2 1 1
Mỹ thuật7 5 2 2
Est6 3 3 3 Ngoài
Tiếng Anh cổ4 2 2 1 Ist
Con kiến5 4 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai5 3 2 2 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai3 2 1 1
Pháp cũ4 2 2 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai3 2 1 1 Pháp cũ
Mỹ thuật6 4 2 2 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai4 3 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai7 5 2 2 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai4 2 2 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai4 2 2 1 Mỹ thuật
Est3 2 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai3 2 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai4 2 2 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai3 2 1 1 Pháp cũ
Mỹ thuật3 2 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai4 2 2 1 Pháp cũ
Mỹ thuật3 1 2 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai6 4 2 2 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai6 4 2 2 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai12 8 4 4 Pháp cũ
Mỹ thuật4 2 2 1 Mỹ thuật
Est3 2 1 1 Ngoài
Tiếng Anh cổ6 4 2 2 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai3 2 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai3 2 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai5 3 2 2 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai4 3 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai3 2 1 1
Pháp cũ4 2 2 1 Tiếng Anh trung cấp
Tương lai7 4 3 3 Pháp cũ
Mỹ thuật3 2 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Est4 3 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Ngoài3 2 1 1 Tiếng Anh trung cấp
Tiếng Anh cổ4 2 2 1 Ist

Con kiến. List of words that begin like __t / start with __t.

Thiên nhiên

5 chữ cái bắt đầu bằng T.

Từ 5 chữ cái kết thúc bằng t là gì?

Các từ 5 chữ cái thường được sử dụng kết thúc bằng 'T' là kiểm toán, xây dựng, ghi nợ, đầu tay, vỏ, thừa nhận, kiểm toán, áp dụng, thích nghi, v.v.audit, built, debit, debut, crust, admit, audit, adopt, adapt, etc.

Năm chữ cái có từ Tro trong đó là gì?

5 chữ cái với Tro..
trooz..
trock..
troak..
troke..
tromp..
tronk..
strow..
stroy..

Những từ nào có tes trong đó?

testosterone..
testosterone..
delicatessen..
quintessence..
protestation..
planetesimal..
pomegranates..
polysorbates..
pontificates..