yeah we lit là gì - Nghĩa của từ yeah we lit

yeah we lit có nghĩa là

Chúng tôi biết những gì nhau đang nghĩ và chúng tôi tốt với nó

Thí dụ

Matt nói rằng bạn Rob Tôi biết tôi không nên