Bài tập có đáp án luật đầu tư năm 2024

Các biện pháp bảo đảm đầu tư là

Những biện pháp do các bên thỏa thuận khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo ra các lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế Những biện pháp được thể hiện trong các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh

Các biện pháp hỗ trợ đầu tư là

Những biện pháp do các bên thỏa thuận khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo ra các lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế Những biện pháp được thể hiện trong các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh

Các biện pháp ưu đãi đầu tư là

Những biện pháp do các bên thỏa thuận khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo ra các lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế Những biện pháp được thể hiện trong các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh

Chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội

check_box 60 ngày 15 ngày 30 ngày 45 ngày

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………………………….là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”

Doanh nghiệp Nhà đầu tư Thương nhân Tổ chức kinh tế

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………………..là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu”

Đặc khu Kinh tế Khu chế xuất Khu Công nghệ cao Khu Kinh tế

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………….là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư”

Đầu tư Đầu tư kinh doanh Hoạt động đầu tư Kinh doanh

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………………..là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.”

Khu Chế xuất Khu Công nghệ cao Khu công nghiệp Khu kinh tế

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………………….là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”

Cơ quan cấp phép đầu tư Cơ quan đăng ký đầu tư Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Cơ quan đăng ký kinh doanh

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.”

Khu chế xuất Khu Công nghệ Khu Công nghệ cao Khu công nghiệp

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư”

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký vốn đầu tư

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự án đầu tư ……………………..là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.”

Kinh doanh Mở rộng Mới Phát triển

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn …………………………để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.”

Dài hạn Trung hạn trung hạn hoặc dài hạn Trung hạn và dài hạn

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Hợp đồng ……………………….là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế”

Đối tác công tư Hợp tác kinh doanh Hợp tác liên doanh Liên doanh

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về…………………”.

Dân sự Đầu tư Kinh tế Thương mại

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Nhà đầu tư là …………………………thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài..”

Cá nhân Thương nhân Tổ chức Tổ chức, cá nhân

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập ……………………tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng

check_box Văn phòng điều hành Chi nhánh hoạt động Công ty đại diện Pháp nhân

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị …………………….bằng biện pháp hành chính”

Quốc hữu hóa Quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu Quốc hữu hóa và tịch thu Tịch thu

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp……………………..”

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phép đầu tư

Chủ đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là

Nhà đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư trong nước Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ thể của hợp đồng hợp tác kinh doanh là

check_box Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư trong nước Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Chức năng hoạt động của khu chế xuất là

check_box Sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu Sản xuất hàng tiêu dùng nội địa Sản xuất hàng xuất khẩu Thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu

Chức năng hoạt động của khu công nghệ cao là

check_box Sản xuất công nghiệp, chế tạo hàng xuất khẩu, nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo nhân lực, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao Sản xuất hàng công nghệ cao Sản xuất hàng công nghiệp Sản xuất hàng xuất khẩu

Chức năng hoạt động của khu công nghiệp là

Sản xuất hàng công nghiệp Sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp Sản xuất hàng tiêu dùng Thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp

Cơ quan nào giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài?

check_box Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Công thương Bộ Tài chính Bộ Tư pháp

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh là

check_box Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Tổ chức thuộc Bộ, ngành; cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đầu tư gián tiếp là

Hoạt động đầu tư mà người đầu tư không quan tâm tới việc quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư Hoạt động đầu tư mà người đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư Hoạt động đầu tư mà người đầu tư vừa trực tiếp, vừa gián tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư Hoạt động đầu tư trong đó người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình sử dụng các nguồn vốn đầu tư

Đầu tư kinh doanh là

Việc nhà đầu tư bỏ các nguồn lực ở thời điểm hiện tại nhằm tìm kiếm lợi nhuận Việc nhà đầu tư bỏ công sức ở thời điểm hiện tại nhằm tìm kiếm lợi nhuận Việc nhà đầu tư bỏ công sức và tài sản ở thời điểm hiện tại nhằm tìm kiếm lợi nhuận Việc nhà đầu tư bỏ tài sản ở thời điểm hiện tại nhằm tìm kiếm lợi nhuận

Đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư 2014 là

Việc nhà đầu tư bỏ công sức để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức đầu tư Việc nhà đầu tư bỏ tài sản để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức đầu tư Việc nhà đầu tư bỏ tài sản và công sức để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức đầu tư Việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức đầu tư

Đầu tư là

Việc nhà đầu tư bỏ các nguồn lực ở thời điểm hiện tại nhằm đạt được kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai Việc nhà đầu tư bỏ công sức ở thời điểm hiện tại nhằm đạt được kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai Việc nhà đầu tư bỏ tài sản ở thời điểm hiện tại nhằm đạt được kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai Việc nhà đầu tư bỏ tài sản và công sức ở thời điểm hiện tại nhằm đạt được kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai

Đầu tư lợi nhuận là

Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để hướng tới các mục tiêu xã hội Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để kinh doanh thu lợi nhuận Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để vừa kinh doanh thu lợi nhuận, vừa không thu lợi nhuận Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực nhưng không nhằm kinh doanh thu lợi nhuận

Đầu tư phát triển là

Hoạt động đầu tư trong đó nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư theo cách cho vay nhằm tìm kiếm lợi nhuận Hoạt động đầu tư trong đó nhà đầu tư bỏ vốn, tài sản để mua hàng hóa, sau đó bán lại với giá cao hơn nhằm tìm kiếm lợi nhuận Hoạt động đầu tư trong đó nhà đầu tư bỏ vốn, tài sản để thực hiện các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh và các lợi ích xã hội khác. Hoạt động đầu tư trong đó nhà đầu tư bỏ vốn, tài sản để thực hiện các hoạt động nhằm tìm kiếm lợi nhuận

Đầu tư phi lợi nhuận là

Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để hướng tới các mục tiêu xã hội Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để kinh doanh thu lợi nhuận Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để vừa kinh doanh thu lợi nhuận, vừa không thu lợi nhuận Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực nhưng không nhằm kinh doanh thu lợi nhuận

Đầu tư ra nước ngoài là

check_box Việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư. Việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư. Việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác từ nước ngoài vào Việt Nam để tiến hành hoạt động đầu tư. Việc nhà đầu tư dùng vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư; thành lập tổ chức kinh tế có sự góp vốn của các nhà đầu tư Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có sự góp vốn của nhà đầu tư Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là

Việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng tiền và các tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư nhằm tạo ra một tổ chức kinh tế mới Việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng tiền và các tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư nhưng không tạo ra một tổ chức kinh tế mới Việc nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế Việc nhà đầu tư mua lại một doanh nghiệp đang hoạt động

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư; thành lập tổ chức kinh tế có sự góp vốn của các nhà đầu tư Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có sự góp vốn của nhà đầu tư: Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế khi tổ chức kinh tế đã được thành lập

Đầu tư theo hợp đồng gồm

check_box Đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (PPP) và hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) Đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (PPP) Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT)

Đầu tư trong nước là

Hoạt động đầu tư mà các nguồn lực đầu tư được huy động từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài Hoạt động đầu tư mà các nguồn lực đầu tư được huy động từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các tổ chức cá nhân trong nước Hoạt động động đầu tư mà các nguồn lực đầu tư được huy động từ ngân sách nhà nước và từ các tổ chức, cá nhân trong nước Hoạt động động đầu tư mà các nguồn lực đầu tư được huy động từ người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về nước

Đầu tư trực tiếp là

Hoạt động đầu tư mà người đầu tư không quan tâm tới việc quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư Hoạt động đầu tư mà người đầu tư trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư Hoạt động đầu tư mà người đầu tư vừa trực tiếp, vừa gián tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư Hoạt động đầu tư trong đó người bỏ vốn không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình sử dụng các nguồn vốn đầu tư

Dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Thủ tướng Chính phủ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Thủ tướng Chính phủ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Thủ tướng Chính phủ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?

check_box Quốc hội Bộ quản lý chuyên ngành Thủ tướng Chính phủ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?

check_box Thủ tướng Chính phủ Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

check_box Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Thủ tướng Chính phủ

Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động sau bao nhiêu tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư?

check_box 12 tháng 24 tháng 36 tháng 6 tháng

Dự án đầu tư không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Có quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có nhu cầu Có quyền dùng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Có quyền dùng giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Không có quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư là

Tập hợp đề xuất bỏ vốn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định Tập hợp đề xuất bỏ vốn ngắn hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định Tập hợp đề xuất bỏ vốn ngắn, trung hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định Tập hợp đề xuất bỏ vốn trung, dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định

Dự án đầu tư mở rộng là

Dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư Dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường Dự án thực hiện lần đầu Dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh

Dự án đầu tư mới là

Dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư Dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường Dự án thực hiện lần đầu Dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh

Dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Có quyền dùng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Có quyền dùng giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Không phải thực hiện thủ tục đầu tư Phải thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Thủ tướng Chính phủ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Thủ tướng Chính phủ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

check_box Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Thủ tướng Chính phủ

Dự án Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

check_box Thủ tướng Chính phủ Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án hưởng ưu đãi đầu tư là

Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư Mọi dự án đầu tư được thực hiện tại Việt Nam

Dự án lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?

check_box Thủ tướng Chính phủ Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?

check_box Thủ tướng Chính phủ Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án sản xuất thuốc lá điếu do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Thủ tướng Chính phủ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Thủ tướng Chính phủ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

Bộ quản lý chuyên ngành Chính phủ Quốc hội Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

check_box Thủ tướng Chính phủ Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Dự án xây dựng và kinh doanh sân gôn do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?

Bộ quản lý chuyên ngành Quốc hội Thủ tướng Chính phủ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là

Việc nhà đâu tư góp vốn để mua lại toàn bộ 1 doanh nghiệp đang hoạt động Việc nhà đâu tư góp vốn để mua phần vốn góp chi phối của 1 doanh nghiệp đang hoạt động Việc nhà đâu tư góp vốn để thành lập tổ chức kinh tế Việc nhà đâu tư góp vốn để trở thành chủ sở hữu của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh khi doanh nghiệp đã thành lập và đang hoạt động

Hậu quả pháp lý của việc đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là

Không ra đời 1 tổ chức kinh tế mới Ra đời 1 tổ chức kinh tế 100% vốn của các nhà đầu tư Ra đời 1 tổ chức kinh tế 100% vốn của các nhà đầu tư hoặc tổ chức kinh tế có sự góp vốn của các nhà đầu tư Ra đời 1 tổ chức kinh tế có sự góp vốn của các nhà đầu tư

Hệ quả của việc đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là

check_box Không thành lập tổ chức kinh tế Thành lập tổ chức kinh tế 1 chủ hoặc nhiều chủ Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư Thành lập tổ chức kinh tế có sự góp vốn của các nhà đầu tư

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký dưới hình thức

check_box Văn bản Hành vi Lời nói Văn bản, lời nói hoặc hành vi

Khu chế xuất là

check_box Khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu Khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng tiêu dùng nội địa Khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu Khu công nghiệp chuyên thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu

Khu chế xuất là khu

check_box Thành lập theo quyết định của Chính phủ Thành lập theo quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thành lập theo quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập tự phát

Khu công nghệ cao là khu

Thành lập theo quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thành lập theo quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Thành lập tự phát

Khu công nghiệp là

Khu vực chuyên sản xuất hàng công nghiệp Khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp Khu vực có ranh giới địa lý xác định, phân biệt với các vùng lãnh thổ khác Khu vực thường không có dân cư sinh sống

Khu kinh tế là

Khu vực chuyên sản xuất hàng công nghiệp Khu vực chuyên sản xuất hàng xuất khẩu Khu vực có ranh giới địa lý xác định Khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh

Lĩnh vực đầu tư đối với hợp đồng đối tác công tư là

check_box Xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị hoặc dịch vụ công Cung cấp trang thiết bị hoặc dịch vụ công Mọi lĩnh vực Xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng

Lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài gồm

check_box Mọi lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại không cấm Mọi lĩnh vực mà pháp luật nước sở tại không cấm Mọi lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam không cấm Một số lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại không cấm

Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án là bao nhiêu % vốn đầu tư của dự án căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án?

check_box Từ 1% đến 3% Từ 1% đến 5% Từ 3% đến 5% Từ 5% đến 7%

Nhà đầu tư đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài là

check_box Nhà đầu tư trong nước Các nhà đầu tư đầu tư tại Việt Nam Chính phủ Việt Nam Nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các loại tài sản nào sau đây?

- Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;- Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư. - Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;- Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh; - Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;- Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;- Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư. - Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;- Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục nào sau đây?

Đăng ký đầu tư Đăng ký doanh nghiệp Đăng ký góp vốn Đăng ký kinh doanh

Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp khu công nghiệp và thị trường nội địa

Bị hạn chế về hải quan Bị hạn chế về hải quan và thuế quan Bị hạn chế về thuế quan Không bị hạn chế

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải

check_box Thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Góp vốn vào doanh nghiệp dự án Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh Mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp dự án

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và Sở Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thuộc về

check_box Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Quốc hội Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thẩm quyền quyết định chủ trương thuộc về:

Quốc hội Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhà đầu tư tùy từng dự án Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là

check_box 5 ngày hoặc 15 ngày tùy từng trường hợp 15 ngày 3 ngày 5 ngày

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là

check_box 5 ngày hoặc 15 ngày, tùy trường hợp phải quyết định hay không phải quyết định chủ trương đầu tư 15 ngày 3 ngày 5 ngày

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

15 ngày 3 ngày 5 ngày 5 ngày hoặc 15 ngày

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá bao nhiêu năm?

check_box 50 năm 60 năm 70 năm 99 năm

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá bao nhiêu năm?

check_box 70 năm 100 năm 50 năm 99 năm

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo lãnh

Doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đầu tư là tổ chức kinh tế:

Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên Có tổ chức kinh tế do nhà đầu tu nước ngoài góp vốn nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên Do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn điều lệ và tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 điều 23 Luật Đầu tư 2014

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư trong nước phải

Thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; sau đó thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; nếu có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: thực hiện thủ tục đầu tư

Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tổ chức kinh tế đó có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ bao nhiêu % vốn điều lệ?

100% 49% trở lên 50% trở lên 51% trở lên

Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau được giải quyết thông qua

Toà án Việt Nam Trọng tài nước ngoài Trọng tài Việt Nam Trọng tài Việt Nam hoặc Toà án Việt Nam

Trong quá trình thực hiện, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

check_box Thành lập Ban điều phối để thực hiện hợp đồng Không thành lập Ban điều phối để thực hiện hợp đồng Thành lập Ban kiểm soát để thực hiện hợp đồng Thành lập Hội đồng quản trị để thực hiện hợp đồng

Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

check_box 15 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày

Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

check_box 25 ngày 15 ngày 45 ngày 60 ngày

Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC?

03 ngày 07 ngày 15 ngày 30 ngày

Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành?

check_box 07 ngày 03 ngày 15 ngày 30 ngày

Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước?

check_box 03 ngày 05 ngày 07 ngày 09 ngày

Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư?

check_box 07 ngày 03 ngày 05 ngày 09 ngày

Trong trường hợp cần thiết, tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá bao nhiêu tháng?

12 thàng 24 tháng 36 tháng 6 tháng

Trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 điều 23 Luật Đầu tư Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 điều 23 Luật Đầu tư Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 điều 23 Luật đầu tư

Trường hợp thay đổi pháp luật theo hướng bất lợi hơn cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư bị áp dụng quy định này Nhà đầu tư bị áp dụng quy định này trong trường hợp thay đổi pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; không bị áp dụng nếu không rơi vào trường hợp trên Nhà đầu tư không bị áp dụng quy định này Nhà đầu tư không bị áp dụng quy định này, nhưng kèm theo điều kiện ràng buộc

Trường hợp thay đổi pháp luật theo hướng có lợi hơn cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư chỉ được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới sau khi hết thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới, nhưng kèm theo điều kiện ràng buộc Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới

Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo mức nào?

Theo quy định cũ trong thời gian còn lại của dự án Theo quy định mới cho toàn bộ thời gian của dự án Theo quy định mới nếu gia hạn thời gian đầu tư của dự án Theo quy định mới trong thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án

Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo mức nào?

Theo quy định cũ nếu gia hạn thời gian đầu tư của dự án Theo quy định cũ trong thời gian còn lại của dự án Theo quy định mới cho toàn bộ thời gian của dự án Theo quy định mới trong thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án

Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài là:

49% 51% Không hạn chế, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật về cổ phần hóa và pháp luật có liên quan Nhỏ hơn 49%

Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư trong nước là:

49% 51% Không hạn chế Không hạn chế, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật về cổ phần hóa và pháp luật có liên quan

Vai trò của các biện pháp bảo đảm, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư là

Góp phần thu hút đầu tư trong, ngoài nước Góp phần thu hút đầu tư trong, ngoài nước; Nhà nước chủ động cơ cấu lại nền kinh tế; tạo ra sự động bộ của hệ thống pháp luật đầu tư, phù hợp với thông lệ quốc tế Nhà nước chủ động cơ cấu lại nền kinh tế Tạo ra sự động bộ của hệ thống pháp luật đầu tư, phù hợp với thông lệ quốc tế