Bài tập kế toán tổng hợp xác định lãi lỗ năm 2024

Thực trả = Tổng lương - Các khoản trích theo lương trừ vào lương NLĐ - Thuế TNCN (nếu có) - Tạm ứng (nếu có)

 • Nợ TK 334
 • Có TK 1111/ TK 1121.

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

Nợ TK 3383 ( 18% + 8%) -Nợ TK 3384 ( 3% + 1,5%)

 • Nợ TK 3389 ( 1% + 1%)
 • Có TK 1121

Nộp tiền KPCĐ

 • Nợ TK 3382: 2%
 • Có TK 1111/ TK 1121.

Hạch toán các khoản chi phí

Tính và phân bổ các CP trả trước ngắn hạn, dài hạn

 • Nợ TK 154
 • Nợ TK 6421
 • Nợ TK 6422
 • Có TK 142
 • Có TK 242

Tính và hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ

 • Nợ TK 154
 • Nợ TK 6421
 • Nợ TK 6422
 • Có TK 214

Khấu trừ thuế GTGT: chỉ thực hiện cho những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

 • Nợ TK 33311 = Giá trị nhỏ
 • Có TK 1331 = Giá trị nhỏ
 • Đặt:
  • Dư nợ đầu kỳ TK 1331 = a
  • Tổng PS Nợ TK 1331 = b
  • Tổng PS Có TK 1331 = c
  • Tổng PS Có TK 33311 - Tổng PS Nợ TK 33311 = d
 • TH1: Nếu ( a + b – c ) > d
  • Nợ TK 33311
  • Có TK 1331 = d
 • TH2: Nếu ( a + b – c ) < d
 • Đặt e = d – ( a + b – c )
  • Nợ TK 33311
  • Có TK 1331= ( a + b – c )
 • Nộp thuế GTGT
  • Nợ TK 33311
  • Có TK 111/112= e

Kết chuyển Chi phí và Doanh thu trong kỳ - Xác định kết quả Hoạt động kinh doanh

Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có):

 • Nợ TK 5111
 • Có TK 5211/ TK 5212/ TK 521= Tổng Nợ TK 5211/ TK 5212/ TK 5213

Kết chuyển Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ trong kỳ :

 • Nợ TK 5111
 • Có TK 911= Tổng Có TK 5111 – Sumif Nợ TK 5111

Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính (nếu có) trong kỳ:

 • Nợ TK 515
 • Có TK 911= Tổng Có TK 515

Kết chuyển Thu nhập khác (nếu có) trong kỳ:

 • Nợ TK 711
 • Có TK 911= Tổng Có TK 711

Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ:

 • Nợ TK 911
 • Có TK 632= Tổng Nợ TK 632 – Sumif Có TK 632

Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính (nếu có) trong kỳ:

 • Nợ TK 911
 • Có TK 635= Tổng Nợ TK 635

Kết chuyển chi phí bán hàng, quản lý trong kỳ:

 • Nợ TK 911 = Tổng cộng TK 6421 + TK 6422
 • Có TK 6421 = Tổng Nợ TK 6421
 • Có TK 6422 = Tổng Nợ TK 6422

Kết chuyển chi phí khác (nếu có) trong kỳ:

 • Nợ TK 911
 • Có TK 811= Tổng Nợ TK 811

Tạm tính thuế TNDN phải nộp trong quý

-Để tạm tính Thuế TNDN phải nộp của Quý: Kế toán phải Tổng hợp được Tổng Doanh thu, Thu nhập khác và Tổng chi phí chi phí khác phát sinh thực hiện trong Quý

Báo cáo lãi lỗ (P/L) là báo cáo thể hiện doanh thu, chi phí và lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh của một công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nói một cách đơn giản, với báo cáo này, doanh nghiệp sẽ biết mình đang lãi hay lỗ.

Vậy nó có quan trọng không và tại sao doanh nghiệp lại cần nó?

Báo cáo P/L rất quan trọng để cung cấp cho các nhà quản lý, nhà đầu tư và các bên liên quan khác cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Ngoài ra, báo cáo này còn có những lợi ích cụ thể khác như:

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo cho phép doanh nghiệp đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một quý hoặc một năm tài chính.

Hỗ trợ quyết định đầu tư: Báo cáo cung cấp thông tin về kết quả hoạt động tài chính của công ty, giúp nhà đầu tư quyết định có nên đầu tư vào công ty hay không.

Cung cấp thông tin chuyên sâu: Báo cáo cung cấp bức tranh tổng thể về xu hướng doanh thu và chi phí của công ty, từ đó giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định sáng suốt về phân bổ nguồn lực và cải thiện lợi nhuận trong tương lai.

Bài tập kế toán tổng hợp xác định lãi lỗ năm 2024

Báo cáo P&L là gì?

Làm thế nào để lập báo cáo lãi lỗ hàng tháng?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, hồ sơ

Để lập báo cáo nhanh chóng và chính xác, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết, báo cáo tài khoản phải thu,... trong quá trình hoạt động kinh doanh, bán hàng, quảng bá sản phẩm, v.v.

Doanh nghiệp nên lưu trữ, sắp xếp tài liệu theo thời gian, chức năng… để dễ dàng tìm kiếm và sử dụng khi cần thiết.

Bước 2: Xác định kỳ báo cáo

Tiếp theo, doanh nghiệp cần xác định khoảng thời gian lập báo cáo. Khoảng thời gian này có thể là một tháng, một quý hoặc một năm tài chính, tùy thuộc vào nhu cầu giám sát của mỗi công ty.

Bước 3: Thu thập thông tin

Ở bước 3, doanh nghiệp cần thu thập thông tin về doanh thu, chi phí của công ty trong thời gian giám sát, bao gồm:

 • Doanh thu: Tổng số tiền nhận được từ hoạt động kinh doanh, bao gồm doanh thu bán hàng, phí cung cấp dịch vụ.
 • Chi phí cơ hội: Những chi phí không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, bao gồm chi phí phi hàng tồn kho, chi phí nhân công như tiền thuê nhà, chi phí quảng cáo,…
 • Chi phí bán hàng: Các chi phí phát sinh khi doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, bao gồm chi phí giao hàng, chi phí bảo trì, chi phí bảo hiểm, v.v.
 • Chi phí tài chính: Các chi phí liên quan đến tài chính, ngân hàng, bao gồm lãi suất, phí ngân hàng, chi phí phát sinh từ việc vay tiền.
 • Chi phí khác: Các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm chi phí bảo trì kho bãi, chi phí bảo hiểm, chi phí điện nước, chi phí đào tạo nhân viên,…

Bước 4: Tính toán và phân tích lãi lỗ

Tính toán doanh thu, lợi nhuận hoặc thua lỗ của doanh nghiệp trong khoảng thời gian đó bằng cách lấy doanh thu trừ chi phí.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể xác định thu nhập ròng, “thu nhập sau thuế” của công ty.

Tiến hành phân tích lãi lỗ để hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Bước 5: Tạo báo cáo

Tạo một báo cáo với thông tin được thu thập và tính toán ở trên.

Bạn có thể sử dụng các mẫu báo cáo lãi lỗ bên dưới để thực hiện quy trình nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo nhé!

Bài tập kế toán tổng hợp xác định lãi lỗ năm 2024
Báo cáo P&L

Sự khác biệt giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo P/L

Thời gian giao dịch: Bảng cân đối kế toán cho thấy tình hình tài chính của một công ty tại một thời điểm cụ thể, trong khi P&L cho thấy hiệu quả tài chính của một công ty trong một khoảng thời gian, thường là một năm tài chính.

Bản chất của tài khoản: Các tài khoản trong bảng cân đối kế toán có liên quan đến tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, trong khi tài khoản P&L liên quan đến doanh thu và chi phí.

Tập trung vào quá khứ và tương lai: Bảng cân đối kế toán cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể, hiển thị các giao dịch trong quá khứ. Ngược lại, P&L tập trung vào tương lai bằng cách dự đoán doanh thu và chi phí dự kiến ​​trong một khoảng thời gian cụ thể.

Báo cáo tài chính liên kết với nhau: Mặc dù bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ là các báo cáo tài chính riêng biệt nhưng chúng có mối liên hệ với nhau. Thu nhập hoặc lỗ ròng từ P&L được chuyển sang phần vốn chủ sở hữu của bảng cân đối kế toán, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty.

Bài tập kế toán tổng hợp xác định lãi lỗ năm 2024
Bảng cân đối kế toán so với báo cáo lãi lỗ

Mẫu báo cáo lãi lỗ

Báo cáo lãi lỗ nội bộ

Báo cáo này được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của một công ty tại một thời điểm cụ thể.

Báo cáo này bao gồm thông tin về doanh thu, chi phí, lãi và lỗ.

Tải xuống mẫu báo cáo này ĐÂY.

Bài tập kế toán tổng hợp xác định lãi lỗ năm 2024
Báo cáo P&L nội bộ

Báo cáo lãi lỗ hàng tháng và hàng năm

Mẫu P/L này giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh, tài chính theo quý.

Điều này sẽ đảm bảo các hoạt động kinh doanh được quản lý và kiểm soát theo đúng kế hoạch.

Hãy cùng tham khảo và sử dụng mẫu này nhé!

Tải file Excel báo cáo lãi lỗĐÂY.

Bài tập kế toán tổng hợp xác định lãi lỗ năm 2024
Báo cáo P&L hàng tháng

Báo cáo lãi lỗ theo đơn hàng

Việc báo cáo lãi lỗ, chi phí theo đơn bán hàng giúp doanh nghiệp xác định chính xác lãi lỗ từ một đơn bán hàng.

Tải xuống mẫu này ĐÂY.

Bài tập kế toán tổng hợp xác định lãi lỗ năm 2024
Mẫu báo cáo P/L theo đơn hàng

Phần mềm Kế toán có thể giúp tự động hóa việc lập báo cáo P&L như thế nào?

Thay vì tìm kiếm mẫu và cập nhật dữ liệu lộn xộn theo cách thủ công, bạn có thể tự động hóa quy trình bằng phần mềm kế toán. sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời, có thể hỗ trợ rất nhiều trong việc chuẩn bị báo cáo Lãi lỗ (P&L) theo nhiều cách:

Nhập dữ liệu tự động: Phần mềm kế toán tự động hóa quá trình ghi lại các giao dịch tài chính, bao gồm doanh thu, chi phí và thu nhập khác. Bằng cách tự động thu thập dữ liệu này từ nhiều nguồn khác nhau như hóa đơn, bảng sao kê ngân hàng và biên lai, nó sẽ giảm bớt nỗ lực thủ công cần thiết để nhập dữ liệu và đảm bảo độ chính xác.

Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực: Phần mềm kế toán cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về dữ liệu tài chính, cho phép cập nhật báo cáo P&L vào bất kỳ thời điểm nào. Điều này đảm bảo rằng những người ra quyết định có quyền truy cập vào thông tin tài chính mới nhất, tạo điều kiện cho việc ra quyết định kịp thời.

Phân loại và phân loại: Phần mềm kế toán phân loại các giao dịch vào các tài khoản phù hợp dựa trên sơ đồ tài khoản được xác định trước. Việc phân loại này đảm bảo rằng doanh thu và chi phí được phân loại chính xác, giúp tạo báo cáo P&L chính xác dễ dàng hơn.

Tùy chỉnh: Hầu hết các phần mềm kế toán cho phép người dùng tùy chỉnh báo cáo P&L theo nhu cầu cụ thể của họ. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian, chọn tài khoản nào sẽ bao gồm hoặc loại trừ và áp dụng bộ lọc để phân tích các khía cạnh cụ thể của doanh nghiệp. Tính linh hoạt này cho phép báo cáo phù hợp để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan khác nhau.

Phân tích so sánh: Phần mềm kế toán cho phép phân tích so sánh bằng cách cung cấp các công cụ để so sánh báo cáo P&L trong các khoảng thời gian khác nhau. Người dùng có thể dễ dàng so sánh hiệu suất hiện tại với các giai đoạn trước để xác định xu hướng, đánh giá tình hình tài chính và đưa ra quyết định sáng suốt.

Tích hợp với các hệ thống khác: Nhiều hệ thống phần mềm kế toán tích hợp với các hệ thống kinh doanh khác như quản lý hàng tồn kho, bán hàng và tính lương. Việc tích hợp này đảm bảo rằng tất cả dữ liệu tài chính có liên quan đều được ghi lại và phản ánh chính xác trong báo cáo P&L, cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu quả tài chính của tổ chức.

Dự báo và lập ngân sách: Phần mềm kế toán nâng cao có thể bao gồm các tính năng dự báo tài chính và lập ngân sách. Bằng cách tận dụng dữ liệu và xu hướng lịch sử, người dùng có thể tạo dự báo và ngân sách, có thể so sánh với hiệu suất thực tế trong báo cáo P&L để đánh giá sự khác biệt và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Phần mềm kế toán Viindoo Accounting

Tự động hóa quy trình chuẩn bị báo cáo P&L, cải thiện độ chính xác, cung cấp thông tin chuyên sâu kịp thời và hỗ trợ việc ra quyết định sáng suốt để thúc đẩy thành công trong kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Bài tập kế toán tổng hợp xác định lãi lỗ năm 2024

Bài tập kế toán tổng hợp xác định lãi lỗ năm 2024

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lãi lỗ (P&L) được coi là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất, minh họa thu nhập và chi tiêu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể, dù là hàng tháng, hàng quý hay hàng năm.

Cả hai đều là những công cụ thiết yếu trong quản lý tài chính của công ty. Tuy nhiên, bảng cân đối kế toán cho phép đánh giá tổng thể tình hình tài chính và sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết định kinh doanh. Mặt khác, báo cáo lãi lỗ chỉ phản ánh kết quả kinh doanh của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Do đó, bảng cân đối kế toán đóng vai trò quan trọng hơn trong việc đánh giá tình hình tài chính của công ty.