Cách lên bảng cân đối kế toán theo qđ 15 năm 2024

Căn cứ điểm 1.1 khoản 1 Điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm như sau:

Điều 112. Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm
1. Lập và trình Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
1.1. Mục đích của Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
1.2. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán
1.2.1. Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ngoài ra, trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, cụ thể như sau:
...

Như vậy, bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó.

Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Cách lên bảng cân đối kế toán theo qđ 15 năm 2024

Bảng cân đối kế toán là gì? Tổng hợp 19 khoản mục phải trình bày trong Bảng cân đối kế toán theo quy định? (Hình từ Internet)

Bảng cân đối kế toán được lập dựa trên cơ sở nào?

Căn cứ điểm 1.3 khoản 1 Điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định cụ thể như sau:

Điều 112. Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm
1. Lập và trình Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
...
1.3. Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán
- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).
1.4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Mẫu B01-DN)
a) Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)
Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác.
Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150.
...

Theo đó, bảng cân đối kế toán được lập dựa trên cơ sở sau đây:

- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;

- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;

- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).

Tổng hợp 19 khoản mục phải trình bày trong Bảng cân đối kế toán theo quy định?

Căn cứ tại Mục 51 Chương 5 Chuẩn mực kế toán số 21 trình bày báo cáo tài chính Ban hành và công bố theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC, 19 khoản mục chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán được đề cập như sau:

Mẫu bảng cân đối kế toán bao gồm những mục nào? Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát và toàn diện nhất các tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm, thường là cuối kỳ kế toán. Đây là báo cáo thể hiện “sức khỏe” tài chính của doanh nghiệp, đo lường khả năng trả nợ và khả năng sinh lời từ việc sử dụng hiệu quả. Để lập được mẫu bảng cân đối kế toán chuẩn theo Bộ Tài chính, kế toán cần nắm được kết cấu, các khoản mục chủ yếu.

Cách lên bảng cân đối kế toán theo qđ 15 năm 2024

Cấu trúc bảng cân đối kế toán gồm tài sản và nguồn vốn.

1. Kết cấu bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán có kết cấu gồm 2 phần: Tài sản và nguồn vốn.

1.1. Tài sản

Tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo và được phân loại: Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

1.2. Nguồn vốn

Nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành nên những tài sản doanh nghiệp hiện có tính tại thời điểm lập báo cáo. Các chỉ tiêu này thể hiện tính pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng.

Phần nguồn vốn được chia thành: Nguồn vốn chủ sở hữu và Nợ phải trả.

Thông thường bảng cân đối kế toán được trình bày theo kết cấu dọc hoặc kết cấu ngang:

- Kết cấu dọc gọi là kết cấu trình bày theo báo cáo: Bên trên là Tài sản, bên dưới là Nguồn vốn.

- Kết cấu ngang gọi là kết cấu theo tài khoản: Bên trái là tài sản, bên phải trình bày nguồn vốn.

Như vậy, có thể hiểu bản chất của tài sản trong doanh nghiệp là mang tính hai mặt: Tài sản bao gồm những gì và tài sản do đâu mà có.

\>> Tham khảo: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính không phát sinh doanh thu.

2. Các khoản mục chủ yếu có trong Bảng cân đối kế toán

Cách lên bảng cân đối kế toán theo qđ 15 năm 2024

19 khoản mục có trong Bảng cân đối kế toán.

Một mẫu bảng cân đối kế toán cần có những mục nào? Căn cứ theo Mục 51, Chuẩn mực kế toán số 51 ban hành và công bố kèm theo Quyết định 234/2003, bảng cân đối kế toán có 19 khoản mục chủ yếu:

(1) Tiền và các khoản tương đương tiền.

(2) Các khoản đầu tư tài chính mang tính ngắn hạn.

(3) Các khoản phải thu thương mại và khoản phải thu khác.

(4) Hàng tồn kho.

(5) Tài sản cố định hữu hình.

(6) Tài sản cố định vô hình.

(7) Tài sản ngắn hạn khác.

(8) Các khoản đầu tư tài chính mang tính dài hạn.

(9) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

(10) Tài sản dài hạn khác.

(11) Khoản vay ngắn hạn.

(12) Các khoản phải trả thương mại và phải trả ngắn hạn khác.

(13) Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

(14) Các khoản vay dài hạn và nợ phải trả dài hạn khác.

(15) Các khoản dự phòng.

(16) Phần sở hữu của cổ đông thiểu số.

(17) Các khoản vốn góp.

(18) Các khoản dự trữ.

(19) Phần lợi nhuận chưa được phân phối.

\>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

3. Mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất

Cách lên bảng cân đối kế toán theo qđ 15 năm 2024

Mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất.

Mẫu bảng cân đối kế toán đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục sẽ khác mẫu bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định liên tục, cụ thể như sau:

3.1. Mẫu bảng cân đối kế toán đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Doanh nghiệp thuộc trường hợp này sẽ áp dụng Mẫu số B 01 - DN, ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Cách lên bảng cân đối kế toán theo qđ 15 năm 2024

Tải Mẫu số B 01 - DN.

3.2. Mẫu bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định liên tục

Doanh nghiệp thuộc trường hợp này sẽ áp dụng Mẫu số B 01/CDHĐ-DNKLT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Cách lên bảng cân đối kế toán theo qđ 15 năm 2024

Mẫu số B 01/CDHĐ-DNKLT.

4. Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán

Căn cứ theo Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 112, Thông tư 200/2014/TT-BTC, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính được quy định như sau:

- Theo Chuẩn mực kế toán “Trình bày báo cáo tài chính”, khi lập và trình bày bảng cân đối kế toán cần tuân thủ theo các nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính. Trên bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, căn cứ theo thời hạn chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

- Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa đơn vị cấp trên và các đơn vị phụ thuộc (không có tư cách pháp nhân): Đơn vị cấp trên phải loại trừ tất cả các số dư của các khoản mục phát sinh giữa đơn vị cấp trên và đơn vị phụ thuộc, giữa các đơn vị phụ thuộc với nhau.

- Các chỉ tiêu không có số liệu không cần trình bày trên bảng cân đối kế toán.

Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán: được quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 12, Thông tư 200/2014/TT-BTC:

"1.3. Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán

Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;

- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;

- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm)."

Trên đây là mẫu bảng cân đối kế toán đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục và doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Kế toán cần căn cứ theo từng trường hợp để áp dụng. Các quy định về khoản mục, kết cấu, nguyên tắc lập mẫu bảng cân đối kế toán được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Ngoài ra, quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn: