Chính sách hoàn lại tiền tiếng anh là gì năm 2024

Tất cả các điều khoản và định nghĩa khác trong Chính sách hoàn tiền này được sử dụng theo cùng một nghĩa như trong Điều khoản sử dụng.

All other terms and definitions in this Refund Policy are used in the same meaning as under the Terms of Use.

Sau đó, tôi hỏi về chính sách hoàn tiền của họ, thứ mà tôi đã định là“ chỉ để tham khảo trong tương lai”. Không có hồi đáp.

Then I asked about their refund policy, which I specified was“just for future reference.” No response.

Trong trường hợp Sự kiện bị hủy hoặc hoãn lại, Platinumlistcó thể hoàn lại tiền cho Khách hàng theo Chính sách Hoàn tiền được trình bày chi tiết dưới đây.

In the event an Event is cancelled or postponed,then Platinumlist may offer a refund to the Customer subject to the Refunds Policy detailed below.

Chúng tôi đã thử nghiệm chính sách hoàn tiền của NordVPN, việc lấy lại tiền của bạn rất nhanh và dễ nếu bạn không hài lòng với dịch vụ này.

We tested NordVPN's refund policy, and it's quick and easy to get your money back if you're unhappy with the service.

Như tôi đã đề cập, các điều khoản và chính sách hoàn tiền của GoDaddy có thể gây nhầm lẫn khi tìm hiểu.

As I have mentioned, GoDaddy's terms and refund policies can be confusing to navigate.

Nhận thức được chính sách hoàn tiền của công ty và thông tin bảo đảm giúp bạn dễ dàng tìm hiểu bạn được hưởng chính xác quyền lợi gì.

Awareness of the company's refund policy and guarantee information makes it easier to find out what exactly you're entitled to.

Chúng tôi đã kiểm tra chính sách hoàn tiền của NordVPN, nếu bạn không hài lòng, việc lấy lại tiền thật nhanh chóng và dễ dàng.

We tested NordVPN's refund policy, and if you're not happy, getting your money back is quick and easy.

Thành viên được quyền hủy phòng vàhoàn lại tiền theo chính sách hủy phòng và chính sách hoàn tiền được quy định tại Chính sách đặt phòng.

You may be entitled to cancel andbe refunded in accordance with the cancellation and refund policy specified in the Reservation Policy.

The refund policy of dedicated hosting services is contingent on the type of contract you have signed.

Có chính sách hoàn tiền và bạn có thể yêu cầu hoàn tiền hầu như bất cứ lúc nào, nhưng chỉ đối với các đơn hàng bạn đã hủy.

There is a refund policy, and you can request refunds at almost any time, but only for orders that you have canceled.

Sự kiện Coupe De Hue không có chính sách hoàn tiền đối với các vận động viên đã đăng ký và thanh toán.

The Coupe De Hue do not have a refund policy for all the riders that have registered and paid.

Đảm bảo kiểm tra các chi tiết của bất kỳ chương trình nào màbạn quan tâm để bạn biết chính sách hoàn tiền trước khi mua.

Make sure to check the details of whicheverprograms you're interested in so you know the refund policy before you buy it.

Tự tin với chất lượng dịch vụ mà mình đem lại, 123HOST có chính sách hoàn tiền nếu quý khách hàng không hài lòng dịch vụ.

Confident with the quality of service that 123HOST brings, we have a refund policy if you are not satified with servie.

Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiềncụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

The amount and form of refund will depend on thespecific case refunds are specified in the refund policy.

The refund of the cost of the service is performed under the refund policy of VinaHost.

Khi bạn yêu cầu một khoản tiền hoàn lại thông qua Stripe, tuân theo chính sách hoàn tiền của thẻ, có thể mất đến hai tuần để bạn có thể nhận được khoản tiền hoàn lại.

Where you request a refund via Stripe, in accordance with Stripe's refund policy, it may take up to two weeks for you to receive the refund.

Ngày giao dịch,” cho mục đích của Chính sách hoàn tiền này, nghĩa là ngày mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm cả bất kỳ ngày gia hạn nào được xử lý theo GoDaddy.

Date of the transaction,” for the purpose of this Refund Policy, means the date of purchase of any product or service, which includes the date any renewal is processed by Fastispeed.

Vé được mua trên Trang web hoặc qua các cửa hàng bán lẻ của Platinumlist sẽ không được hoàn lại,trừ các trường hợp hãn hữu như quy định trong Chính sách Hoàn tiền.

Tickets purchased on the Website or via Platinumlist's retail outlets are non-refundable except forin the limited circumstances described below in the Refunds Policy.

Bởi vìnó cung cấp một phiên bản dùng thử, chính sách hoàn tiền 30 ngày của EaseUS không áp dụng cho các trường hợp cần hổ trợ kỹ thuật, do đó hãy chắc chắn bạn biết những gì bạn đang mua.

Because it offers a trial version, the EaseUS 30-day refund policy does not apply to non-technical circumstances, so be sure you know what you are buying.

Nếu bạn không nghĩ rằngcơ sở giáo dục của mình đang tuân theo chính sách hoàn tiền của họ như được nêu trong thỏa thuận văn bản, bạn nên nộp đơn khiếu nại tới cơ sở giáo dục đó qua thủ tục thanh phiền và khiếu nại của họ.

If you don't think your institution is following their refund policy as outlined within your written agreement you should lodge