Drop it là gì

Nghĩa của từ drop it!|drop it

trong Từ điển Tiếng Anh

forget it!, leave it alone!, enough!; put it down! (of a gun, etc.)

Ý nghĩa của từ Drop It Down là gì ?

Drop It Down nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ Drop It Down.

Drop It Down nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 1 ý nghĩa của từ Drop It Down

9/10 1 bài đánh giá

Drop It Down nghĩa là gì ?

'Thả nó xuống' là cho ai đó một cái gì đó, thường là giao nó cho họ.\r Một ví dụ, nếu bạn nợ một ai đó, họ có thể yêu cầu bạn 'Drop it Down'.\r Nếu bạn muốn ai đó lấy mẫu gì đó bạn có, bạn có thể dừng lại bằng 'Thả nó xuống'\r 'Thả nó xuống' cũng có nghĩa là để vượt qua một thỏa thuận cùng với ai đó.