Đưa hàng về bảo quản là gì năm 2024

Thời gian qui định theo TT38/2015-BTC là trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng được mang về kho bảo quản, Doanh nghiệp cần phải nộp KQKTCN cho HẢi quan để thông quan tờ khai. Thường các DN mở tờ khai và mang hàng về trong cùng 1 ngày nên hầu hết đều nói tính từ ngày mở tờ khai, nhưng một số trường hợp thì chưa chính xác.

Tại Điều 35 Luật Hải quan năm 2014 quy định về trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan như sau: “1. Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải. Trường hợp theo quy định của pháp luật phải kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa, phương tiện vận tải thì cơ quan hải quan căn cứ kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành để quyết định việc thông quan. 2. Hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành phải được lưu giữ tại cửa khẩu cho đến khi được thông quan. Trường hợp quy định của pháp luật cho phép đưa hàng hóa về địa điểm khác để tiến hành việc kiểm tra chuyên ngành hoặc chủ hàng hóa có yêu cầu đưa hàng hóa về bảo quản thì địa điểm lưu giữ phải đáp ứng điều kiện về giám sát hải quan và hàng hóa đó chịu sự giám sát của cơ quan hải quan cho đến khi được thông quan. Chủ hàng hóa chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ hàng hóa tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc địa điểm lưu giữ của chủ hàng hóa cho đến khi cơ quan hải quan quyết định thông quan. 3. Thời hạn kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Cơ quan kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan hải quan trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra. 4. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu để bảo đảm thông quan nhanh chóng hàng hóa, phương tiện vận tải”. - Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 thì: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan, trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra hoặc ngày lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành trừ trường hợp pháp luật về kiểm tra chuyên ngành có quy định khác, cơ quan kiểm tra chuyên ngành có thẩm quyền phải có kết luận kiểm tra và gửi cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 35 Luật Hải quan hoặc gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia trong trường hợp cơ quan kiểm tra có hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để cơ quan hải quan quyết định việc thông quan hàng hóa. Trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan kiểm tra chuyên ngành chưa có kết luận kiểm tra chuyên ngành thì phải có văn bản nêu rõ lý do và ngày ra kết luận kiểm tra gửi cơ quan hải quan”. - Theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì: “Trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan có trách nhiệm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản trừ trường hợp việc kiểm tra kéo dài theo xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành”. Như vậy, theo các quy định nêu trên: đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan thì cơ quan kiểm tra chuyên ngành có thẩm quyền phải có kết luận kiểm tra và gửi cơ quan hải quan (trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra) hoặc gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia để cơ quan hải quan quyết định việc thông quan hàng hóa. Trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan có trách nhiệm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản. Trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan kiểm tra chuyên ngành chưa có kết luận kiểm tra chuyên ngành thì phải có văn bản nêu rõ lý do và ngày ra kết luận kiểm tra gửi cơ quan hải quan.

Cục Thuế TPHCM hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thuận lợi

07:47 | 29/03/2024 Tài chính

(HQ Online) - Với phương châm luôn đồng hành cùng người nộp thuế, năm 2024, Cục Thuế TPHCM đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử… để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế được thuận lợi nhất.

Áp thuế đối với thuốc lá điện tử là cần thiết và phù hợp

07:43 | 29/03/2024 Chính sách và Cuộc sống

(HQ Online) - Giải trình một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài ngạch thuế quan về mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điện tử. Theo Bộ Tài chính, việc quy định thuế suất như dự thảo là cần thiết và phù hợp, hạn chế được những tác động tiêu cực khi mặt hàng này được cấp có thẩm quyền lưu hành tại Việt Nam.

Đưa hàng về bảo quản là gì năm 2024

Xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

14:51 | 28/03/2024 Chính sách và Cuộc sống

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn Cục Hải quan Bình Định về xử lý thuế đối với DN thay đổi mục đích sử dụng hàng NK miễn thuế, nguyên liệu sản xuất XK nhưng làm thủ tục giải thể.

Đưa hàng về bảo quản là gì năm 2024

Rõ ràng và khả thi trong quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư

15:11 | 26/03/2024 Chính sách và Cuộc sống

(HQ Online) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, “nâng cấp” các biện pháp hỗ trợ đầu tư nhưng cần lựa chọn phương án phù hợp để đạt “mục tiêu kép” vừa hỗ trợ doanh nghiệp vừa lan tỏa cho cả nền kinh tế.

Đưa hàng về bảo quản là gì năm 2024

5 năm thực thi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP: Tiết giảm hàng triệu ngày công, hàng nghìn tỷ đồng chi phí cho doanh nghiệp

07:10 | 26/03/2024 Chính sách và Cuộc sống

(HQ Online) - Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (Nghị định 15) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm là văn bản pháp lý có tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp ngành thực phẩm và làm thay đổi cách thức quản lý của nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Song vẫn còn một số điểm cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Đưa hàng về bảo quản là gì năm 2024

Cần thiết xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thương mại và vận tải xuyên biên giới

17:54 | 25/03/2024 Chính sách và Cuộc sống

(HQ Online) - Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thương mại và vận tải xuyên biên giới để lưu giữ, chia sẻ thông tin tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải xuyên biên giới cũng như nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

Đưa hàng về bảo quản là gì năm 2024

Hướng dẫn cụ thể về kiểm soát, thanh toán chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

19:49 | 23/03/2024 Chính sách và Cuộc sống

(HQ Online) - Thông tư số 17/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã đưa ra những quy định cụ thể để hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Đưa hàng về bảo quản là gì năm 2024

Sửa đổi 4 thông tư nhằm thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán

08:00 | 22/03/2024 Chính sách và Cuộc sống

(HQ Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Đưa hàng về bảo quản là gì năm 2024

Tháo gỡ chính sách miễn thuế, hoàn thuế cho doanh nghiệp chế xuất

07:45 | 22/03/2024 Chính sách và Cuộc sống

Thời gian qua, cơ quan Hải quan tiếp nhận nhiều ý kiến của các DN đề nghị giải đáp, hướng dẫn chính sách liên quan đến vấn đề miễn thuế, hoàn thuế NK và GTGT cho hàng hóa NK của các DN chế xuất. Tổng cục Hải quan đã trả lời và có hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể.

Đưa hàng về bảo quản là gì năm 2024

Đơn vị nào được nhập khẩu thiết bị làm thẻ ngân hàng?

14:11 | 21/03/2024 Chính sách và Cuộc sống

(HQ Online) - Do chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về quản lý thiết bị làm thẻ ngân hàng, nên cơ quan Hải quan đang gặp vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục đối với trường hợp nhập khẩu thiết bị làm thẻ.