Phú thọ có bao nhiêu huyện

[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã và 11 huyện.

Danh sách các huyện của Phú Thọ

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Phú Thọ được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

Tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện với 225 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 197 xã, 17 phường và 11 thị trấn.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Phú ThọSTTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp1Thành phố Việt Trì227Phường Dữu Lâu07888Phường2Thành phố Việt Trì227Phường Vân Cơ07891Phường3Thành phố Việt Trì227Phường Nông Trang07894Phường4Thành phố Việt Trì227Phường Tân Dân07897Phường5Thành phố Việt Trì227Phường Gia Cẩm07900Phường6Thành phố Việt Trì227Phường Tiên Cát07903Phường7Thành phố Việt Trì227Phường Thọ Sơn07906Phường8Thành phố Việt Trì227Phường Thanh Miếu07909Phường9Thành phố Việt Trì227Phường Bạch Hạc07912Phường10Thành phố Việt Trì227Phường Bến Gót07915Phường11Thành phố Việt Trì227Phường Vân Phú07918Phường12Thành phố Việt Trì227Xã Phượng Lâu07921Xã13Thành phố Việt Trì227Xã Thụy Vân07924Xã14Thành phố Việt Trì227Phường Minh Phương07927Phường15Thành phố Việt Trì227Xã Trưng Vương07930Xã16Thành phố Việt Trì227Phường Minh Nông07933Phường17Thành phố Việt Trì227Xã Sông Lô07936Xã18Thành phố Việt Trì227Xã Kim Đức08281Xã19Thành phố Việt Trì227Xã Hùng Lô08287Xã20Thành phố Việt Trì227Xã Hy Cương08503Xã21Thành phố Việt Trì227Xã Chu Hóa08506Xã22Thành phố Việt Trì227Xã Thanh Đình08515Xã23Thị xã Phú Thọ228Phường Hùng Vương07942Phường24Thị xã Phú Thọ228Phường Phong Châu07945Phường25Thị xã Phú Thọ228Phường Âu Cơ07948Phường26Thị xã Phú Thọ228Xã Hà Lộc07951Xã27Thị xã Phú Thọ228Xã Phú Hộ07954Xã28Thị xã Phú Thọ228Xã Văn Lung07957Xã29Thị xã Phú Thọ228Xã Thanh Minh07960Xã30Thị xã Phú Thọ228Xã Hà Thạch07963Xã31Thị xã Phú Thọ228Phường Thanh Vinh07966Phường32Huyện Đoan Hùng230Thị trấn Đoan Hùng07969Thị trấn33Huyện Đoan Hùng230Xã Hùng Xuyên07975Xã34Huyện Đoan Hùng230Xã Bằng Luân07981Xã35Huyện Đoan Hùng230Xã Vân Du07984Xã36Huyện Đoan Hùng230Xã Phú Lâm07987Xã37Huyện Đoan Hùng230Xã Minh Lương07993Xã38Huyện Đoan Hùng230Xã Bằng Doãn07996Xã39Huyện Đoan Hùng230Xã Chí Đám07999Xã40Huyện Đoan Hùng230Xã Phúc Lai08005Xã41Huyện Đoan Hùng230Xã Ngọc Quan08008Xã42Huyện Đoan Hùng230Xã Hợp Nhất08014Xã43Huyện Đoan Hùng230Xã Sóc Đăng08017Xã44Huyện Đoan Hùng230Xã Tây Cốc08023Xã45Huyện Đoan Hùng230Xã Yên Kiện08026Xã46Huyện Đoan Hùng230Xã Hùng Long08029Xã47Huyện Đoan Hùng230Xã Vụ Quang08032Xã48Huyện Đoan Hùng230Xã Vân Đồn08035Xã49Huyện Đoan Hùng230Xã Tiêu Sơn08038Xã50Huyện Đoan Hùng230Xã Minh Tiến08041Xã51Huyện Đoan Hùng230Xã Minh Phú08044Xã52Huyện Đoan Hùng230Xã Chân Mộng08047Xã53Huyện Đoan Hùng230Xã Ca Đình08050Xã54Huyện Hạ Hoà231Thị trấn Hạ Hoà08053Thị trấn55Huyện Hạ Hoà231Xã Đại Phạm08056Xã56Huyện Hạ Hoà231Xã Đan Thượng08062Xã57Huyện Hạ Hoà231Xã Hà Lương08065Xã58Huyện Hạ Hoà231Xã Tứ Hiệp08071Xã59Huyện Hạ Hoà231Xã Hiền Lương08080Xã60Huyện Hạ Hoà231Xã Phương Viên08089Xã61Huyện Hạ Hoà231Xã Gia Điền08092Xã62Huyện Hạ Hoà231Xã Ấm Hạ08095Xã63Huyện Hạ Hoà231Xã Hương Xạ08104Xã64Huyện Hạ Hoà231Xã Xuân Áng08110Xã65Huyện Hạ Hoà231Xã Yên Kỳ08113Xã66Huyện Hạ Hoà231Xã Minh Hạc08119Xã67Huyện Hạ Hoà231Xã Lang Sơn08122Xã68Huyện Hạ Hoà231Xã Bằng Giã08125Xã69Huyện Hạ Hoà231Xã Yên Luật08128Xã70Huyện Hạ Hoà231Xã Vô Tranh08131Xã71Huyện Hạ Hoà231Xã Văn Lang08134Xã72Huyện Hạ Hoà231Xã Minh Côi08140Xã73Huyện Hạ Hoà231Xã Vĩnh Chân08143Xã74Huyện Thanh Ba232Thị trấn Thanh Ba08152Thị trấn75Huyện Thanh Ba232Xã Vân Lĩnh08156Xã76Huyện Thanh Ba232Xã Đông Lĩnh08158Xã77Huyện Thanh Ba232Xã Đại An08161Xã78Huyện Thanh Ba232Xã Hanh Cù08164Xã79Huyện Thanh Ba232Xã Đồng Xuân08170Xã80Huyện Thanh Ba232Xã Quảng Yên08173Xã81Huyện Thanh Ba232Xã Ninh Dân08179Xã82Huyện Thanh Ba232Xã Võ Lao08194Xã83Huyện Thanh Ba232Xã Khải Xuân08197Xã84Huyện Thanh Ba232Xã Mạn Lạn08200Xã85Huyện Thanh Ba232Xã Hoàng Cương08203Xã86Huyện Thanh Ba232Xã Chí Tiên08206Xã87Huyện Thanh Ba232Xã Đông Thành08209Xã88Huyện Thanh Ba232Xã Sơn Cương08215Xã89Huyện Thanh Ba232Xã Thanh Hà08218Xã90Huyện Thanh Ba232Xã Đỗ Sơn08221Xã91Huyện Thanh Ba232Xã Đỗ Xuyên08224Xã92Huyện Thanh Ba232Xã Lương Lỗ08227Xã93Huyện Phù Ninh233Thị trấn Phong Châu08230Thị trấn94Huyện Phù Ninh233Xã Phú Mỹ08233Xã95Huyện Phù Ninh233Xã Lệ Mỹ08234Xã96Huyện Phù Ninh233Xã Liên Hoa08236Xã97Huyện Phù Ninh233Xã Trạm Thản08239Xã98Huyện Phù Ninh233Xã Trị Quận08242Xã99Huyện Phù Ninh233Xã Trung Giáp08245Xã100Huyện Phù Ninh233Xã Tiên Phú08248Xã101Huyện Phù Ninh233Xã Hạ Giáp08251Xã102Huyện Phù Ninh233Xã Bảo Thanh08254Xã103Huyện Phù Ninh233Xã Phú Lộc08257Xã104Huyện Phù Ninh233Xã Gia Thanh08260Xã105Huyện Phù Ninh233Xã Tiên Du08263Xã106Huyện Phù Ninh233Xã Phú Nham08266Xã107Huyện Phù Ninh233Xã An Đạo08272Xã108Huyện Phù Ninh233Xã Bình Phú08275Xã109Huyện Phù Ninh233Xã Phù Ninh08278Xã110Huyện Yên Lập234Thị trấn Yên Lập08290Thị trấn111Huyện Yên Lập234Xã Mỹ Lung08293Xã112Huyện Yên Lập234Xã Mỹ Lương08296Xã113Huyện Yên Lập234Xã Lương Sơn08299Xã114Huyện Yên Lập234Xã Xuân An08302Xã115Huyện Yên Lập234Xã Xuân Viên08305Xã116Huyện Yên Lập234Xã Xuân Thủy08308Xã117Huyện Yên Lập234Xã Trung Sơn08311Xã118Huyện Yên Lập234Xã Hưng Long08314Xã119Huyện Yên Lập234Xã Nga Hoàng08317Xã120Huyện Yên Lập234Xã Đồng Lạc08320Xã121Huyện Yên Lập234Xã Thượng Long08323Xã122Huyện Yên Lập234Xã Đồng Thịnh08326Xã123Huyện Yên Lập234Xã Phúc Khánh08329Xã124Huyện Yên Lập234Xã Minh Hòa08332Xã125Huyện Yên Lập234Xã Ngọc Lập08335Xã126Huyện Yên Lập234Xã Ngọc Đồng08338Xã127Huyện Cẩm Khê235Thị trấn Cẩm Khê08341Thị trấn128Huyện Cẩm Khê235Xã Tiên Lương08344Xã129Huyện Cẩm Khê235Xã Tuy Lộc08347Xã130Huyện Cẩm Khê235Xã Ngô Xá08350Xã131Huyện Cẩm Khê235Xã Minh Tân08353Xã132Huyện Cẩm Khê235Xã Phượng Vĩ08356Xã133Huyện Cẩm Khê235Xã Thụy Liễu08362Xã134Huyện Cẩm Khê235Xã Tùng Khê08374Xã135Huyện Cẩm Khê235Xã Tam Sơn08377Xã136Huyện Cẩm Khê235Xã Văn Bán08380Xã137Huyện Cẩm Khê235Xã Cấp Dẫn08383Xã138Huyện Cẩm Khê235Xã Xương Thịnh08389Xã139Huyện Cẩm Khê235Xã Phú Khê08392Xã140Huyện Cẩm Khê235Xã Sơn Tình08395Xã141Huyện Cẩm Khê235Xã Yên Tập08398Xã142Huyện Cẩm Khê235Xã Hương Lung08401Xã143Huyện Cẩm Khê235Xã Tạ Xá08404Xã144Huyện Cẩm Khê235Xã Phú Lạc08407Xã145Huyện Cẩm Khê235Xã Chương Xá08413Xã146Huyện Cẩm Khê235Xã Hùng Việt08416Xã147Huyện Cẩm Khê235Xã Văn Khúc08419Xã148Huyện Cẩm Khê235Xã Yên Dưỡng08422Xã149Huyện Cẩm Khê235Xã Điêu Lương08428Xã150Huyện Cẩm Khê235Xã Đồng Lương08431Xã151Huyện Tam Nông236Thị trấn Hưng Hoá08434Thị trấn152Huyện Tam Nông236Xã Hiền Quan08440Xã153Huyện Tam Nông236Xã Bắc Sơn08443Xã154Huyện Tam Nông236Xã Thanh Uyên08446Xã155Huyện Tam Nông236Xã Lam Sơn08461Xã156Huyện Tam Nông236Xã Vạn Xuân08467Xã157Huyện Tam Nông236Xã Quang Húc08470Xã158Huyện Tam Nông236Xã Hương Nộn08473Xã159Huyện Tam Nông236Xã Tề Lễ08476Xã160Huyện Tam Nông236Xã Thọ Văn08479Xã161Huyện Tam Nông236Xã Dị Nậu08482Xã162Huyện Tam Nông236Xã Dân Quyền08491Xã163Huyện Lâm Thao237Thị trấn Lâm Thao08494Thị trấn164Huyện Lâm Thao237Xã Tiên Kiên08497Xã165Huyện Lâm Thao237Thị trấn Hùng Sơn08498Thị trấn166Huyện Lâm Thao237Xã Xuân Lũng08500Xã167Huyện Lâm Thao237Xã Xuân Huy08509Xã168Huyện Lâm Thao237Xã Thạch Sơn08512Xã169Huyện Lâm Thao237Xã Sơn Vi08518Xã170Huyện Lâm Thao237Xã Phùng Nguyên08521Xã171Huyện Lâm Thao237Xã Cao Xá08527Xã172Huyện Lâm Thao237Xã Vĩnh Lại08533Xã173Huyện Lâm Thao237Xã Tứ Xã08536Xã174Huyện Lâm Thao237Xã Bản Nguyên08539Xã175Huyện Thanh Sơn238Thị trấn Thanh Sơn08542Thị trấn176Huyện Thanh Sơn238Xã Sơn Hùng08563Xã177Huyện Thanh Sơn238Xã Địch Quả08572Xã178Huyện Thanh Sơn238Xã Giáp Lai08575Xã179Huyện Thanh Sơn238Xã Thục Luyện08581Xã180Huyện Thanh Sơn238Xã Võ Miếu08584Xã181Huyện Thanh Sơn238Xã Thạch Khoán08587Xã182Huyện Thanh Sơn238Xã Cự Thắng08602Xã183Huyện Thanh Sơn238Xã Tất Thắng08605Xã184Huyện Thanh Sơn238Xã Văn Miếu08611Xã185Huyện Thanh Sơn238Xã Cự Đồng08614Xã186Huyện Thanh Sơn238Xã Thắng Sơn08623Xã187Huyện Thanh Sơn238Xã Tân Minh08629Xã188Huyện Thanh Sơn238Xã Hương Cần08632Xã189Huyện Thanh Sơn238Xã Khả Cửu08635Xã190Huyện Thanh Sơn238Xã Đông Cửu08638Xã191Huyện Thanh Sơn238Xã Tân Lập08641Xã192Huyện Thanh Sơn238Xã Yên Lãng08644Xã193Huyện Thanh Sơn238Xã Yên Lương08647Xã194Huyện Thanh Sơn238Xã Thượng Cửu08650Xã195Huyện Thanh Sơn238Xã Lương Nha08653Xã196Huyện Thanh Sơn238Xã Yên Sơn08656Xã197Huyện Thanh Sơn238Xã Tinh Nhuệ08659Xã198Huyện Thanh Thuỷ239Xã Đào Xá08662Xã199Huyện Thanh Thuỷ239Xã Thạch Đồng08665Xã200Huyện Thanh Thuỷ239Xã Xuân Lộc08668Xã201Huyện Thanh Thuỷ239Xã Tân Phương08671Xã202Huyện Thanh Thuỷ239Thị trấn Thanh Thủy08674Thị trấn203Huyện Thanh Thuỷ239Xã Sơn Thủy08677Xã204Huyện Thanh Thuỷ239Xã Bảo Yên08680Xã205Huyện Thanh Thuỷ239Xã Đoan Hạ08683Xã206Huyện Thanh Thuỷ239Xã Đồng Trung08686Xã207Huyện Thanh Thuỷ239Xã Hoàng Xá08689Xã208Huyện Thanh Thuỷ239Xã Tu Vũ08701Xã209Huyện Tân Sơn240Xã Thu Cúc08545Xã210Huyện Tân Sơn240Xã Thạch Kiệt08548Xã211Huyện Tân Sơn240Xã Thu Ngạc08551Xã212Huyện Tân Sơn240Xã Kiệt Sơn08554Xã213Huyện Tân Sơn240Xã Đồng Sơn08557Xã214Huyện Tân Sơn240Xã Lai Đồng08560Xã215Huyện Tân Sơn240Xã Tân Phú08566Xã216Huyện Tân Sơn240Xã Mỹ Thuận08569Xã217Huyện Tân Sơn240Xã Tân Sơn08578Xã218Huyện Tân Sơn240Xã Xuân Đài08590Xã219Huyện Tân Sơn240Xã Minh Đài08593Xã220Huyện Tân Sơn240Xã Văn Luông08596Xã221Huyện Tân Sơn240Xã Xuân Sơn08599Xã222Huyện Tân Sơn240Xã Long Cốc08608Xã223Huyện Tân Sơn240Xã Kim Thượng08617Xã224Huyện Tân Sơn240Xã Tam Thanh08620Xã225Huyện Tân Sơn240Xã Vinh Tiền08626Xã

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.