prostrate exam là gì - Nghĩa của từ prostrate exam

prostrate exam có nghĩa là

Lần duy nhất bạn không muốn dochai tay ...

Thí dụ

Đó là một khó xử kỳ thi phủ phục.