scibe là gì - Nghĩa của từ scibe

scibe có nghĩa là

Để bước ra ngoài của trường không có mục đích nào khác ngoài việc mệt mỏi của mọi người nhảm nhí.

Thí dụ

Bạn có nghe về Jim Tuần trước không?Anh ta Scibelied thật khó khăn.

scibe có nghĩa là

Biết được vô giá trị của bạn nhưng không làm shit về điều đó bởi vì bạn không có động lựcbạn là shit

Thí dụ

Bạn có nghe về Jim Tuần trước không?Anh ta Scibelied thật khó khăn. Biết được vô giá trị của bạn nhưng không làm shit về điều đó bởi vì bạn không có động lựcbạn là shit "Bạn dường như scibe"

scibe có nghĩa là

means lyk mesed up nd u cnt rele c it lol

Thí dụ

Bạn có nghe về Jim Tuần trước không?Anh ta Scibelied thật khó khăn.