yellow house @ isu là gì - Nghĩa của từ yellow house @ isu

yellow house @ isu có nghĩa là

Một nhóm các tên khốn yêu thương của Chúa Giêsu, người đã quyết định rằng sẽ là một ý tưởng tuyệt vời để lãng phí một vị trí đắc địa trên ngôi nhà Kinh thánh ngay bên cạnh người uống rượu lớn nhất trụ sở, Hồi Nhà nghỉ.

Thí dụ

Anh chàng đó yêu Chúa Giê -su, anh ta phải sống Ngôi nhà vàng @ ISU bên cạnh Lodge.