5 chữ cái có o n ở giữa năm 2022

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bảng chữ cái tiếng Anh (tiếng Anh: English alphabet) hiện đại là một bảng chữ cái Latinh gồm 26 chữ cái.

Dạng viết hoa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Dạng viết thường
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Hình dạng chính xác của chữ cái trên ấn phẩm tùy thuộc vào bộ chữ in được thiết kế. Hình dạng của chữ cái khi viết tay hết sức đa dạng.

Tiếng Anh viết sử dụng nhiều diagraph như ch, sh, th, wh, qu,...mặc dù ngôn ngữ này không xem chúng là các mẫu tự riêng biệt trong bảng chữ cái. Người dùng tiếng Anh còn sử dụng dạng chữ ghép truyền thống là æ và œ.

Tên chữ cái[sửa | sửa mã nguồn]

Ít khi người ta đọc tên của chữ cái trừ khi phải phát âm các từ dẫn xuất hoặc từ ghép (chẳng hạn tee-shirt, deejay, emcee, okay,...), các dạng dẫn xuất (chẳng hạn exed out, effing,,...) hoặc tên các đối tượng được đặt tên theo tên chữ cái (chẳng hạn wye trong Y junction, nghĩa là khớp nối hình chữ Y). Danh sách dưới dây trích từ Từ điển tiếng Anh Oxford. Tên của phụ âm thường có dạng phụ âm + ee hoặc e + phụ âm (chẳng hạn bee và ef). Ngoại lệ là aitch, jay, kay, cue, ar, ess (trong từ ghép đọc là es-), wye và zed.

Chữ cáiTên chữ cáiPhát âm Trong tiếng Việt, đọc như
A A /eɪ/[1] ây
B Bee /biː/ bi
C Cee /siː/ xi
D Dee /diː/ đi
E E /iː/ i
F Ef (Eff nếu là động từ) /ɛf/ ép/ép-phờ
G Jee /dʒiː/ gi
H Aitch /eɪtʃ/ ết/ết-chờ
Haitch[2] /heɪtʃ/ hết/hết-chờ
I I /aɪ/ ai
J Jay /dʒeɪ/ giây
Jy[3] /dʒaɪ/ giay
K Kay /keɪ/ cây
L El hoặc Ell /ɛl/ eo/eo-lờ
M Em /ɛm/ em
N En /ɛn/ en
O O /oʊ/ âu
P Pee /piː/ pi
Q Cue /kjuː/ kiu
R Ar /ɑr/ a/a-rờ
S Ess (es-)[4] /ɛs/ ét/ét-sờ
T Tee /tiː/ ti
U U /juː/ iu/giu
V Vee /viː/ vi
W Double-U /ˈdʌbəl.juː/[5] đa-bờ-liu
X Ex /ɛks/ éc/éc-sờ
Y Wy hoặc Wye /waɪ/ oai
Z Zed[6] /zɛd/ dét
Zee[7] /ziː/ di
Izzard[8] /ˈɪzərd/ i-dớt

Một số nhóm chữ cái như pee và bee hoặc em và en thường dễ bị nhầm lẫn khi trong giao tiếp, đặc biệt là khi liên lạc qua điện thoại hay vô tuyến. Để giải quyết vấn đề này, người ta tạo ra các bảng chữ cái đánh vần - chẳng hạn Bảng chữ cái đánh vần ICAO - trong đó mỗi chữ cái được gán cho một cái tên dễ phân biệt lẫn nhau.

Nguồn gốc[sửa | sửa mã nguồn]

Tên gọi của các chữ cái trong tiếng Anh chủ yếu là kế thừa trực tiếp từ tên gọi trong tiếng Latinh (và tiếng Etrusca) thông qua tiếng trung gian là tiếng Pháp.

Chữ cáiTiếng LatinhTiếng Pháp cổtiếng Anh Trung cổtiếng Anh hiện đại
A á /aː/ /aː/ /aː/ /eɪ/
B bé /beː/ /beː/ /beː/ /biː/
C cé /keː/ /tʃeː/ → /tseː/ → /seː/ /seː/ /siː/
D dé /deː/ /deː/ /deː/ /diː/
E é /eː/ /eː/ /eː/ /iː/
F ef /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/
G gé /ɡeː/ /dʒeː/ /dʒeː/ /dʒiː/
H há /haː/ → /aha/ → /akːa/ /aːtʃ/ /aːtʃ/ /eɪtʃ/
I í /iː/ /iː/ /iː/ /aɪ/
J /dʒeɪ/
K ká /kaː/ /kaː/ /kaː/ /keɪ/
L el /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/
M em /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/
N en /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/
O ó /oː/ /oː/ /oː/ /oʊ/
P pé /peː/ /peː/ /peː/ /piː/
Q qú /kuː/ /kyː/ /kiw/ /kjuː/
R er /ɛr/ /ɛr/ /ɛr/ → /ar/ /ɑr/
S es /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/
T té /teː/ /teː/ /teː/ /tiː/
U ú /uː/ /yː/ /iw/ /juː/
V /viː/
W /ˈdʌbəl.juː/
X ex /ɛks, iks/ /iks/ /ɛks/ /ɛks/
Y hý /hyː, iː/
í graeca /iː ˈɡraɪka/
ui, gui ?
i grec /iː ɡrɛːk/
/wiː/ ? /waɪ/
Z zéta /zeːta/ zed /zɛːd/
et zed /et zeːd/ → /e zed/
/zɛd/
/ɛˈzɛd/
/zɛd, ziː/
/ˈɪzəd/

Tần suất[sửa | sửa mã nguồn]

Chữ cái thường dùng nhất trong tiếng Anh là chữ E. Chữ cái ít dùng nhất là chữ Z. Danh sách dưới đây cho thấy tần suất tương đối của các chữ cái trong một văn bản tiếng Anh nhìn chung do tác giả Robert Edward Lewand dẫn ra:[9]

Chữ cáiTần suất
A 8,17%
B 1,49%
C 2,78%
D 4,25%
E 12,70%
F 2,23%
G 2,02%
H 6,09%
I 6,97%
J 0,15%
K 0,77%
L 4,03%
M 2,41%
N 6,75%
O 7,51%
P 1,93%
Q 0,10%
R 5,99%
S 6,33%
T 9,06%
U 2,76%
V 0,98%
W 2,36%
X 0,15%
Y 1,97%
Z 0,07%

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

5 chữ cái có o n ở giữa năm 2022

Các chú thích trong bài hoặc đoạn này phải hoàn chỉnh hơn để người khác còn kiểm chứng. Bạn có thể giúp cải thiện bài bằng cách bổ sung các thông tin còn thiếu trong chú thích như tên bài, đơn vị xuất bản, tác giả, ngày tháng và số trang (nếu có). Nội dung nào ghi nguồn không hợp lệ có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.

Tiếng Anh cổ[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Anh được viết lần đầu bằng Bảng chữ cái rune Anglo-Saxon - được dùng từ thế kỷ V. Bảng mẫu tự này do dân Anglo-Saxon mang theo đến nơi mà ngày nay là Anh Cách Lan. Hiện còn lưu giữ được rất ít ví dụ về cách viết tiếng Anh cổ này, chủ yếu số còn sót lại chỉ là những câu khắc hay những đoạn rời rạc.

Từ thế kỷ VII, Bảng chữ cái Latinh do các nhà truyền đạo Ki-tô mang đến đã bắt đầu thay thế Bảng chữ cái rune Anglo-Saxon. Tuy nhiên, bảng chữ rune cũng đã ảnh hưởng lên bảng chữ cái tiếng Anh đang thành hình, thể hiện qua các chữ cái mà bảng rune mang đến là thorn (Þ þ) và wynn (Ƿ ƿ). Về sau người ta đặt ra chữ eth (Đ ð) bằng cách thay đổi chữ dee (D f). Những người chép thuê Norman đã tạo ra chữ yogh (Ȝ ȝ) từ chữ g đảo trong tiếng Anh cổ và tiếng Ireland. Họ dùng chữ yogh này song song với chữ g Carolingia.

Chữ ghép a-e ash (Æ æ) được chấp nhận như một mẫu tự riêng biệt, đặc theo chữ æsc trong bộ chữ rune Bắc Âu. Ở thời kỳ rất sơ khai, tiếng Anh cổ còn có chữ ghép o-e ethel (Œ œ) với tư cách một mẫu tự riêng biệt, có nguồn gốc từ chữ œðel trong bộ chữ rune. Các chữ ghép v-v hoặc u-u W (W w) cũng được sử dụng.

Năm 1011, Byrhtferð liệt kê 24 chữ cái:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z & ⁊ Ƿ Þ Đ Æ

Tiếng Anh hiện đại[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tiếng Anh hiện đại, Ƿ, Þ, Đ, Æ và œ bị xem là những chữ cái đã lỗi thời. þ và ð cùng bị thay bằng th, mặc dù þ tiếp tục tồn tại một thời gian nữa; dạng viết thường của þ cũng dần trở nên hòa lẫn vào cách viết chữ Y thường (y). þ và ð hiện vẫn còn hiện diện trong tiếng Iceland và tiếng Faroe. ƿ biến mất khỏi tiếng Anh khoảng từ thế kỷ XIV khi nó bị uu (tức w ngày nay) thay thế. ȝ biến mất từ khoảng thế kỷ XV và bị gh thay thế. Các mẫu tự U và J - khác biệt với V và I - được bổ sung vào thế kỷ XVI.

Dạng viết thường của chữ s dài (ſ) tồn tại đến giai đoạn đầu của tiếng Anh hiện đại. æ và œ tồn tại đến thế kỷ XIX và được trong văn viết chính thức để ghi một số từ có gốc từ tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Latinh, chẳng hạn từ encyclopædia ("bách khoa toàn thư") và từ cœlom ("thể khoang") mặc dù æ và œ không có trong tiếng Latinh cổ điển hoặc tiếng Hy Lạp cổ. Ngày nay hai chữ này được viết thành "ae" và "oe", mặc dù trong tiếng Anh Mỹ thì chữ e dài hầu như bị bỏ đi (chẳng hạn, tiếng Anh Mỹ viết encyclopedia thay cho encyclopaedia, fetus thay cho foetus).

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Thỉnh thoảng là /æ/ trong tiếng Anh Hibernia
 2. ^ Thỉnh thoảng trong tiếng Anh Úc và tiếng Anh Ireland và thường xuyên trong tiếng Anh Ấn Độ (mặc dù thường bị xem là sai)
 3. ^ Trong tiếng Anh Scotland
 4. ^ Trong các từ ghép, chẳng hạn es-hook
 5. ^ Trong ngữ cảnh suồng sã thì tiếng Anh Mỹ thường không phát âm âm /l/. (Merriam Webster's Collegiate Dictionary, ấn bản 10). Cách phát âm thông tục phổ biến là /ˈdʌbəjuː/, /ˈdʌbəjə//ˈdʌbjə/, đặc biệt khi đọc cụm www.
 6. ^ Trong tiếng Anh Anh và tiếng Anh trong Khối thịnh vượng chung Anh
 7. ^ Trong tiếng Anh Mỹ
 8. ^ Trong tiếng Anh Scotland
 9. ^ Lewand, Robert (2000). Cryptological Mathematics. Hiệp hội Tían học Mỹ. tr. 36. ISBN 978-0883857199.. Cũng có thể xem tại Relative Frequencies of Letters in General English Plain text Lưu trữ 2008-07-08 tại Wayback Machine.

Home  |  All words  |  Beginning with  |  Ending with  |  Containing AB  |  Containing A & B  |  At position

Click to change the position in the word, from the start
1st   2nd   3rd   4th   5th

Click to change the position in the word, from the end
1st   2nd   3rd   4th   5th

Click to change the letter

Click to change word size
All alphabetical   All by size   3   5   7   9   11   13   15


There are 960 five-letter words with O in the middle

ABODE ABOHM ABOIL ABOMA ABOON ABORD ABORE ABORT ABOUT ABOVE ACOCK ACOLD ACORN ADOBE ADOBO ADOPT ADORE ADORN ADOWN ADOZE AEONS AFOOT AFORE AFOUL AGOGE AGONE AGONS AGONY AGOOD AGORA AHOLD AIOLI ALODS ALOED ALOES ALOFT ALOHA ALOIN ALONE ALONG ALOOF ALOUD ALOWE AMOKS AMOLE AMONG AMORT AMOUR AMOVE AMOWT ANOAS ANODE ANOLE ANOMY APODE APODS APOOP APORT AROBA AROHA AROID AROMA AROSE ATOCS ATOKE ATOKS ATOLL ATOMS ATOMY ATONE ATONY ATOPY AVOID AVOWS AWOKE AWOLS AWORK AXOID AXONE AXONS AYONT AZOIC AZOLE AZONS AZOTE AZOTH BHOOT BIOGS BIOME BIONT BIOTA BLOAT BLOBS BLOCK BLOCS BLOGS BLOKE BLOND BLOOD BLOOM BLOOP BLORE BLOTS BLOWN BLOWS BLOWY BOOBS BOOBY BOODY BOOED BOOFY BOOGY BOOHS BOOKS BOOKY BOOLS BOOMS BOOMY BOONG BOONS BOORD BOORS BOOSE BOOST BOOTH BOOTS BOOTY BOOZE BOOZY BROAD BROCH BROCK BRODS BROGH BROGS BROIL BROKE BROME BROMO BRONC BROND BROOD BROOK BROOL BROOM BROOS BROSE BROSY BROTH BROWN BROWS BUOYS CEORL CHOCK CHOCO CHOCS CHODE CHOGS CHOIR CHOKE CHOKO CHOKY CHOLA CHOLI CHOLO CHOMP CHONS CHOOF CHOOK CHOOM CHOPS CHORD CHORE CHOSE CHOTA CHOTT CHOUT CHOUX CHOWK CHOWS CIONS CLOAK CLOAM CLOCK CLODS CLOFF CLOGS CLOKE CLOMB CLOMP CLONE CLONK CLONS CLOOP CLOOT CLOPS CLOSE CLOTE CLOTH CLOTS CLOUD CLOUR CLOUS CLOUT CLOVE CLOWN CLOWS CLOYE CLOYS CLOZE COOCH COOED COOEE COOER COOEY COOFS COOKS COOKY COOLS COOLY COOMB COOMS COOMY COONS COOPS COOPT COOST COOTS COOZE CROAK CROCI CROCK CROCS CROFT CROGS CROMB CROME CRONE CRONK CRONY CROOK CROOL CROON CROPS CRORE CROSS CROST CROUP CROUT CROWD CROWN CROWS CROZE DEOXY DHOBI DHOLE DHOLL DHOLS DHOTI DHOWS DIODE DIOLS DIOTA DOOBS DOODY DOOKS DOOLE DOOLS DOOLY DOOMS DOOMY DOONA DOORN DOORS DOOZY DROID DROIL DROIT DROLE DROLL DROME DRONE DRONY DROOB DROOG DROOK DROOL DROOP DROPS DROPT DROSS DROUK DROVE DROWN DROWS DSOBO DSOMO DUOMI DUOMO EBONS EBONY EBOOK ELOGE ELOGY ELOIN ELOPE ELOPS EMONG EMOTE EMOVE ENOKI ENOLS ENORM ENOWS EPOCH EPODE EPOPT EPOXY ERODE EROSE EVOHE EVOKE EXODE EXONS EYOTS FEODS FEOFF FIORD FJORD FLOAT FLOCK FLOCS FLOES FLOGS FLONG FLOOD FLOOR FLOPS FLORA FLORS FLORY FLOSH FLOSS FLOTA FLOTE FLOUR FLOUT FLOWN FLOWS FOODS FOODY FOOLS FOOTS FOOTY FROCK FROES FROGS FROND FRONS FRONT FRORE FRORN FRORY FROSH FROST FROTH FROWN FROWS FROWY FROZE GAOLS GEODE GEOID GHOST GHOUL GLOAM GLOAT GLOBE GLOBI GLOBS GLOBY GLODE GLOGG GLOMS GLOOM GLOOP GLOPS GLORY GLOSS GLOST GLOUT GLOVE GLOWS GLOZE GNOME GNOWS GOOBY GOODS GOODY GOOEY GOOFS GOOFY GOOGS GOOKS GOOKY GOOLD GOOLS GOOLY GOONS GOONY GOOPS GOOPY GOORS GOORY GOOSE GOOSY GROAN GROAT GRODY GROGS GROIN GROKS GROMA GRONE GROOF GROOM GROPE GROSS GROSZ GROTS GROUF GROUP GROUT GROVE GROWL GROWN GROWS GYOZA HAOLE HAOMA HIOIS HOOCH HOODS HOODY HOOEY HOOFS HOOKA HOOKS HOOKY HOOLY HOONS HOOPS HOORD HOOSH HOOTS HOOTY HOOVE HYOID ICONS IDOLA IDOLS IKONS INORB IROKO IRONE IRONS IRONY IVORY IXORA JOOKS KAONS KHOJA KHORS KHOUM KIORE KIOSK KLONG KLOOF KNOBS KNOCK KNOLL KNOPS KNOSP KNOTS KNOUT KNOWE KNOWN KNOWS KOOKS KOOKY KOORI KRONA KRONE KROON LEONE LIONS LOOBY LOOED LOOEY LOOFA LOOFS LOOIE LOOKS LOOMS LOONS LOONY LOOPS LOOPY LOORD LOOSE LOOTS MEOUS MEOWS MHORR MOOCH MOODS MOODY MOOED MOOKS MOOLA MOOLI MOOLS MOOLY MOONS MOONY MOOPS MOORS MOORY MOOSE MOOTS MOOVE MUONS MYOID MYOMA MYOPE MYOPS MYOPY NEONS NGOMA NKOSI NOOIT NOOKS NOOKY NOONS NOOPS NOOSE OBOES OBOLE OBOLI OBOLS ODORS ODOUR OHONE OLOGY OMOVS OVOID OVOLI OVOLO OZONE PAOLI PAOLO PEONS PEONY PHOCA PHOHS PHONE PHONO PHONS PHONY PHOTO PHOTS PIONS PIONY PIOUS PIOYE PIOYS PLOAT PLODS PLONG PLONK PLOOK PLOPS PLOTS PLOTZ PLOUK PLOWS PLOYS POOCH POODS POOED POOFS POOFY POOHS POOJA POOKA POOKS POOLS POONS POOPS POORI POORT POOTS POOVE POOVY PROAS PROBE PROBS PRODS PROEM PROFS PROGS PROIN PROKE PROLE PROLL PROMO PROMS PRONE PRONG PRONK PROOF PROPS PRORE PROSE PROSO PROSS PROST PROSY PROUD PROUL PROVE PROWL PROWS PROXY PROYN PSOAE PSOAI PSOAS PSORA PYOID PYOTS QUOAD QUODS QUOIF QUOIN QUOIT QUOLL QUONK QUOPS QUOTA QUOTE QUOTH REOIL RHODY RHOMB RHONE RIOJA RIOTS ROODS ROOFS ROOFY ROOKS ROOKY ROOMS ROOMY ROONS ROOPS ROOPY ROOSA ROOSE ROOST ROOTS ROOTY RYOTS SCODY SCOFF SCOGS SCOLD SCONE SCOOG SCOOP SCOOT SCOPA SCOPE SCOPS SCORE SCORN SCOTS SCOUG SCOUP SCOUR SCOUT SCOWL SCOWP SCOWS SHOAL SHOAT SHOCK SHOED SHOER SHOES SHOGI SHOGS SHOJI SHOLA SHONE SHOOK SHOOL SHOON SHOOS SHOOT SHOPE SHOPS SHORE SHORL SHORN SHORT SHOTE SHOTS SHOTT SHOUT SHOVE SHOWD SHOWN SHOWS SHOWY SHOYU SKOAL SKOFF SKOLS SKOOL SKORT SKOSH SLOAN SLOBS SLOES SLOGS SLOID SLOJD SLOOM SLOOP SLOOT SLOPE SLOPS SLOPY SLORM SLOSH SLOTH SLOTS SLOVE SLOWS SLOYD SMOCK SMOGS SMOKE SMOKO SMOKY SMOLT SMOOR SMOOT SMORE SMOTE SMOUT SMOWT SNOBS SNODS SNOEK SNOEP SNOGS SNOKE SNOOD SNOOK SNOOL SNOOP SNOOT SNORE SNORT SNOTS SNOUT SNOWK SNOWS SNOWY SOOEY SOOKS SOOLE SOOLS SOOMS SOOPS SOOTE SOOTH SOOTS SOOTY SPODE SPODS SPOIL SPOKE SPOOF SPOOK SPOOL SPOOM SPOON SPOOR SPOOT SPORE SPORT SPOSH SPOTS SPOUT STOAE STOAI STOAS STOAT STOBS STOCK STOEP STOGY STOIC STOIT STOKE STOLE STOLN STOMA STOMP STOND STONE STONG STONK STONN STONY STOOD STOOK STOOL STOOP STOOR

Pages:   1   2

Các từ trong màu đen được tìm thấy trong cả từ điển TWL06 và SOWPods;Các từ màu đỏ chỉ có trong từ điển SOWPods.red are only in the sowpods dictionary.

Edit List


Xem danh sách này cho:

 • Mới !Wiktionary tiếng Anh: 2239 từ English Wiktionary: 2239 words
 • Scrabble trong tiếng Pháp: 407 từ
 • Scrabble trong tiếng Tây Ban Nha: 441 từ
 • Scrabble bằng tiếng Ý: 612 từTrang web được đề xuất

 • www.bestwordclub.com để chơi bản sao trực tuyến trùng lặp.
 • Ortograf.ws để tìm kiếm từ.
 • 1word.ws để chơi với các từ, đảo chữ, hậu tố, tiền tố, v.v.

5 chữ cái có từ gì ở giữa?

Năm chữ cái có trong ở giữa..
binge..
bingo..
cinch..
diner..
dingo..
dingy..
final..
finch..

Một số từ 5 chữ cái với O và T là gì?

Từ năm chữ cái với 'O' và 'T' để thử Wordle..
abbot..
abort..
about..
acton..
actor..
adopt..
afoot..
allot..

5 từ tốt nhất cho Wordle là gì?

Wordle tốt nhất bắt đầu từ theo Wordbot của NYT..
Thùng (99).
Slant (99).
Trace (99).
Lance (98).
Carte (98).
Ít nhất (98).
Trice (98).
Nướng (97).

Từ nào chứa trên?

Liệt kê các từ chứa trên - danh sách đầy đủ..
bào ngư 12.
Abalone 13.
từ bỏ 13.
bị bỏ rơi 16.
người từ bỏ 15.
người từ bỏ 16.
từ bỏ 19.
từ bỏ 21.