Cách mạng tháng mười năm 1917 ở nga có tính chất nào sau đây?

Tính chất của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại hoàn cảnh, diễn biến của Cách mạng tháng Mười Nga, suy luận

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 --- Xem chi tiết
...

Tính chất của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là?

A. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đáp án chính xác

B. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

C. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ

D. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

Xem lời giải

Tính chất của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là gì?

A. Dân chủ tư sản kiểu cũ

B. Xã hội chủ nghĩa

Đáp án chính xác

C. Vô sản kiểu mới

D. Dân chủ tư sản kiểu mới

Xem lời giải