chrome polish là gì - Nghĩa của từ chrome polish

chrome polish có nghĩa là

Chrome đánh bóngbăng keo

Ví dụ

Tomas đặt đánh bóng chrome sọc đua trên vw của mình

chrome polish có nghĩa là

Nữ người thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng trên nam!

Ví dụ

Tomas đặt đánh bóng chrome sọc đua trên vw của mình

chrome polish có nghĩa là

Nữ người thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng trên nam!

Ví dụ

Tomas đặt đánh bóng chrome sọc đua trên vw của mình