Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một lớp có 22 bạn nam và 20 bạn nữ

Một lớp học có 21 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh làm lớp trưởng ?

A.21.

B.43.

Đáp án chính xác

C.22

D.452.

Xem lời giải