dream world là gì - Nghĩa của từ dream world

dream world có nghĩa là

Thế giới mơ ước Làm cho mình bất tỉnh và cuộc sống Cuộc sống mới trong một chút thời gian dài nhưng trong thực tế thì ngắn gọn

Ví dụ

Bạn đã cao trên Thế giới mơ ước