Tính bằng cách thuận tiện nhất 36 x 532 + 63 x 532 + 532

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 36 × 532 + 63 × 532 + 532

b) 679 + 679 × 123 - 679 × 24

c) 245 × 327 - 245 × 18 - 9 × 245

Xem lời giải