1600 vine là gì - Nghĩa của từ 1600 vine

1600 vine có nghĩa là

Một vị trí phép thuật trong hollywood nơi tất cả các ex-nho ngôi sao sống

Ví dụ

"Anh bạn tôi đã thấy Logan Paul lúc 1600 cây nho!"
"Ồ điều đó thật tuyệt!"