Top 10 cho 2 đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình 2023

Top 1: Cho 2 đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình d1:x+y=1 và ...

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 120 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đáp án:Phương trình đường thẳng d là: 3x-y+1=0.Lời giải:Gọi (d1)∩(d2)= ATọa độ A là nghiệm của hệ: $\left \{ {{x+y=1} \atop {x-3y+3=0}} \right.$ ⇒A(0;1)Lấy B(-3;0) ∈ (d2)Gọi H(a;1-a) là hình chiếu vuông góc của B lên (d1)Đường thẳng BH đi qua B(-3;0), có vecto chỉ phương $\vec n=\vec u{_{d_1}}=(1;-1)$Phương trình đường thẳng BH là: $x+3-y=0$$H\in d_1\cap. BH\Rightarrow$ tọa độ của H là nghiệm của hệ phương trình:$\left\{\begin{array}{I}x+y=1\\x+3-y=0\end{array}\right.\Rightarrow \left\{\begin{arr
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 2 đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình d1:x+y=1 và d2:x-3y+3=0. Hãy viết phương trình đường d đối xứng với d2 qua đường thẳng d1.Cho 2 đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình d1:x+y=1 và d2:x-3y+3=0. Hãy viết phương trình đường d đối xứng với d2 qua đường thẳng d1. ...

Top 2: Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 196 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365 [thrive_leads id="512922"] Trong không gian \(Oxyz\), cho hai. đường thẳng \({d_1}\) và \({d_2}\) lần lượt có phương trình là \(\dfrac{x}{1} = \dfrac{{y + 1}}{{ - 2}} = \dfrac{z}{1}\) và \(\dfrac{{x - 1}}{{ - 2}} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z}{1}\). Mênh đề nào dưới đây đúng? A. \({d_1}//{d_2}\) B. \({d_1}\) cắt \({d_2}\) C \({d_1}\) trùng \({d_2}\) D. \({d_1}\) chéo \({d_2}\) Đáp án đúng: DLời giải của Tự Học 365Giải chi tiết:\({d_1}:\,\,\dfrac{x}{1} = \dfrac{{
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian Oxyz O x y z , cho hai đường thẳng d1 d 1 và d2 d 2 lần lượt có phương trình là x1=y+1−2=z1 x 1 = y + 1 − 2 = z 1 và x−1−2=y1=z1 x − 1 ...Trong không gian Oxyz O x y z , cho hai đường thẳng d1 d 1 và d2 d 2 lần lượt có phương trình là x1=y+1−2=z1 x 1 = y + 1 − 2 = z 1 và x−1−2=y1=z1 x − 1 ... ...

Top 3: Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d1,d2 lần lượt có ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 169 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365 Lời giải của Tự Học 365Giải chi tiết:d1:    d2: => d1: ;   d2:Nhận xét []=(6;-7;-1); =(-1;0;2)[].=(6.(-1)+(-7).0+(-1).(-2)=-4 ≠0=>. d1,d2 là hai đường thẳng chéo nhau; mặt phẳng (α) cách đều cả d1,d2 là mặt phẳng song song với d1,d2.=> (α) có 1 VTPT là =[]=(6;-7;-1).Vậy phương trình (α) có dạng 6x-7y-z+D=0(α) cách đều cả d1,d2 =>. M1,M2 là các điểm lần lượt thuộc d1,d2 sẽ phải cách đều (
Khớp với kết quả tìm kiếm: => d1,d2 là hai đường thẳng chéo nhau; mặt phẳng (α) cách đều cả d1,d2 là mặt phẳng song song với d1,d2. => (α) có 1 VTPT là =[ ]=(6;-7;-1). Vậy phương trình (α) ...=> d1,d2 là hai đường thẳng chéo nhau; mặt phẳng (α) cách đều cả d1,d2 là mặt phẳng song song với d1,d2. => (α) có 1 VTPT là =[ ]=(6;-7;-1). Vậy phương trình (α) ... ...

Top 4: Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có ...

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 202 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) và C(6; 2).a, Lập phương trình. tổng quát của các đường thẳng AB, BC và CA.b, Lập phương trình tổng quát của đường cao AH và trung tuyến AM.. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d1 và d2 sau đây:. Cho đường thẳng d có phương trình tham số: Tìm điểm M thuộc đường thẳng d và cách điểm A(0 ; 1) một khoảng bằng 5.. Tính hệ số góc của đường thẳng d có vectơ. chỉ phương là u→ = (-1; √3).. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ trong mỗi trường hợp sau:a) Δ đi qua M(–5; –8) và có hệ số góc k = –3;b) Δ đi qua hai điểm A(2; 1) và. B(–4; 5).. Lập phương trình tham số của đường thằng d trong mỗi trường hợp sau:a) d đi qua điểm M(2; 1) và có vec tơ chỉ phương  ;b) d đi qua điểm M(–2; 3) và có vec tơ pháp tuyến .
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình: d1: 4x – 2y + 6 = 0 và d2: x – 3y + 1 = 0.Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình: d1: 4x – 2y + 6 = 0 và d2: x – 3y + 1 = 0. ...

Top 5: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có ...

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 226 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho hình chóp S.MNPQ có đáy là hình vuông cạnh bằng 1, SM vuông góc với đáy, SM = 2. Tính khoảng cách h giữa hai đường thẳng SN và MP. Trong không gian Oxyz, viết phương trình của mặt phẳng (P) biết (P) đi qua hai điểm M0;−1;0,N−1;. 1;1 và vuông góc với mặt phẳng (Oxz).. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, hãy tính p và q lần lượt là khoảng cách từ điểm M(5;-2;0) đến mặt phẳng (Oxz) và mặt phẳng P:3x−4z+5=0.. Trong không gian Oxyz, cho ba mặt phẳng (P), (Q),(R) lần lượt có phương trình: x−4z+8=0, 2x−8z=0,y. =0. Mệnh đề nào dưới đây đúng?. Tính I=48. 0asinx2dx theo số thực a.. Họ các nguyên hàm của hàm số f(x) = 48sin2x là:. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P:3x+2y−z+1=0. Điểm nào dưới đây thuộc (P)..
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình là x1=y+1−2=z1 x 1 = y + 1 − 2 = z 1 và x−1−2=y1=z1 x − 1 − 2 ...Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình là x1=y+1−2=z1 x 1 = y + 1 − 2 = z 1 và x−1−2=y1=z1 x − 1 − 2 ... ...

Top 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1, d2 lần lượt ...

Tác giả: vietjack.me - Nhận 227 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. \({\vec a_1}\) cùng phương với \({\vec a_2}\);. B. \({\vec a_1}\) không cùng phương với \({\vec a_2}\);. D. Cần có cả hai điều kiện của hai phương án A và C.. Hướng dẫn giảiĐáp án đúng là: DTrong mặt. phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1, d2 lần lượt có vectơ chỉ phương là \({\vec a_1}\), \({\vec a_2}\) và một điểm M ∈ d1.Khi đó d1 trùng d2 khi và chỉ khi \({\vec a_1}\) cùng phương với \({\vec a_2}\) và M ∈ d2.Vì vậy cần có cả hai điều kiện của hai phương án A và C.Vậy ta chọn phương án. D.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho đường thẳng d1, d2 có vectơ pháp tuyến lần lượt là \[{\vec n_1} = \left( {a;b} \right),\,\,{\vec n_2} = \left( {c;d} \right)\]. Kết luận nào sau đây đúng? Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng ∆1 và ∆2 có vectơ pháp tuyến lần lượt là \({\vec n_1},\,\,{\vec n_2}\). Nếu \({\vec n_1}.{\vec n_2} = 0\) thì:. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x + 3y + 5 = 0 và A(1; –3). Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d là:. Góc giữa hai đường. thẳng luôn luôn:. Cho hai đường thẳng ∆1 và ∆2 có phương trình lần lượt là ax + by + c = 0 và dx + ey + f = 0. Xét hệ \(\left\{ \begin{array}{l}ax + by + c = 0\\dx + ey + f = 0\end{array} \right.\). Khi đó ∆1 cắt ∆2. khi và chỉ khi: . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng ∆1 và ∆2 có vectơ pháp tuyến lần lượt là \({\vec n_1},\,\,{\vec n_2}\). Khi đó ∆1 cắt ∆2 nhưng không vuông góc với ∆2 khi và chỉ. khi:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: M ∈ d2;. D. Cần có cả hai điều kiện của hai phương án A và C.M ∈ d2;. D. Cần có cả hai điều kiện của hai phương án A và C. ...

Top 7: Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt

Tác giả: vietjack.me - Nhận 164 lượt đánh giá
Tóm tắt: Với giải Bài 7 trang 81 sgk Toán lớp 10 Hình học được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Toán 10. Mời các bạn đón xem:Giải Toán 10 Bài 1: Phương trình đường thẳngBài 7 trang 81 Toán lớp 10 Hình học: Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trìnhd1: 4x – 2y + 6 = 0 và d2: x – 3y + 1. = 0.Lời giải:Áp dụng công thức:Quảng cáocosφ=a1.a2+b1.b2a12+. b12.a22+b22d1 có VTPT n1→=4;−2d2 có. VTPT n2→=1;−3Ta có:cosφ=4.1+−2.−3. 42+−22.12+−32=
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt - Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 10 Đại số, hình học hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài ...Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt - Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 10 Đại số, hình học hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài ... ...

Top 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng ...

Tác giả: moon.vn - Nhận 200 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong không gian với hệ trục tọa độ \(Oxyz,\) cho hai đường thẳng \({d_1}\)\(,\)\({d_2}\) lần lượt có phương trình \({d_1}:\dfrac{{x - 2}}{2} = \dfrac{{y - 2}}{1} = \dfrac{{z - 3}}{3},{d_2}:\dfrac{{x - 1}}{2} = \dfrac{{y - 2}}{{ - 1}} = \dfrac{{z - 1}}{4}.\) Mặt phẳng cách đều hai đường thẳng \({d_1}\)\(,\)\({d_2}\) có phương trình là A. \(14x - 4y - 8z + 1 = 0.\) B. \(14x - 4y - 8z + 3 = 0.\) C. \(14x - 4y - 8z. - 3 = 0.\) D. \(14x - 4y - 8z - 1 = 0.\)
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng ${d1},{d2}$ lần lượt có phương trình ${d1}:\frac{{x - 2}}{2} = \frac{{y - 2}}{1} = \frac{{z ...Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng ${d1},{d2}$ lần lượt có phương trình ${d1}:\frac{{x - 2}}{2} = \frac{{y - 2}}{1} = \frac{{z ... ...

Top 9: ( d1 ) : y = 2x + 3m +2 và ( d2 ) : y = ( m2 + m ) x - 4 a) t... - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 227 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất lý thuyếttrắc nghiệmhỏi đápbài tập. sgkCâu hỏiGọi d1, d2 là các đường thẳng lần lượt có phương trình : (. d1 ) : y = 2x + 3m +2 và ( d2 ) : y = ( m2 + m ) x - 4 a) tìm m để 2 đường thẳng d1, d2 song songb) Tùy theo giá trị của m, tìm GTNN của biểu thức :B = ( 2x - y + 3m + 2 )2 + [ ( m2 + m ) x - y - 4 ]2Bài 8. Cho các đường thẳng (d1) : y 4mx - (m+5) với m≠0 =(d_{2}) / y = (3m ^ 2 + 1) * x + (m ^ 2 - 9)a) Với giá trị nào của m
Khớp với kết quả tìm kiếm: Gọi d1, d2 là các đường thẳng lần lượt có phương trình : ( d1 ) : y = 2x + 3m +2 và ( d2 ) : y = ( m2 + m ) x - 4. a) tìm m để 2 đường thẳng d1, d2 song ...Gọi d1, d2 là các đường thẳng lần lượt có phương trình : ( d1 ) : y = 2x + 3m +2 và ( d2 ) : y = ( m2 + m ) x - 4. a) tìm m để 2 đường thẳng d1, d2 song ... ...

Top 10: 1. Phương trình đường thẳng - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 222 lượt đánh giá
Tóm tắt: lý thuyếttrắc nghiệmhỏi đápbài tập sgkCâu hỏicho 2 đường thẳng d1: 3x-y-3=0 và d2: x+y+2=0 và M(0,2).  viết phương trình đường thẳng d đi qua M cắt d1 và d2 lần lượt tại A và B sao. cho B là trung điểm của AMGiúp mk vs ạ:((cho 2 đường thẳng d1: x+2y-3=0 và d2: 2x-y-1=0 cắt nhau tại i. viết ptdt d đi qua o và cắt d1,d2 lần lượt a,b sao cho 2IA=IB\GIÚP MÌNH VỚI NHA Xem chi tiết . viết phương trình đường thẳng (d) đi qua giao điểm của 2 đường thẳng (d1) x+y-2=0 và (d2) 3x-4y+1=0 đ
Khớp với kết quả tìm kiếm: cho 2 đường thẳng d1: 3x-y-3=0 và d2: x+y+2=0 và M(0,2). viết phương trình đường thẳng d đi qua M cắt d1 và d2 lần lượt tại A và B sao cho B là trung điểm ...cho 2 đường thẳng d1: 3x-y-3=0 và d2: x+y+2=0 và M(0,2). viết phương trình đường thẳng d đi qua M cắt d1 và d2 lần lượt tại A và B sao cho B là trung điểm ... ...