Sự kiện.com nào tiêu biểu trong giai đoann 1858 1945 năm 2024

Sự kiện.com nào tiêu biểu trong giai đoann 1858 1945 năm 2024

Câu 5. Thành tựu cơ bản trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ đất nước của

nhà Hậu Lê?

VỀ PHÁP LUẬT

- Bộ Quốc triều hình luật của nhà Hậu Lê đã được hoàn thiện trong

thời Lê Thánh Tông, nên còn được gọi là Luật Hồng Đức. Với bộ luật này,

Đại Việt đã hình thành một nhà nước pháp quyền sơ khởi và thuộc loại sớm

trên thế giới. Lê Thánh Tông đã lấy những quan điểm của nho giáo làm hệ tư

tưởng, chỉ đạo việc biên soạn, ban hành luật pháp, nhằm thể chế hoá một nhà

nước phong kiến Đại Việt, với truyền thống nhân nghĩa, lấy dân làm gốc.

* Nội dung chính của bộ luật là bảo vệ quyền lợi của vua hoàng tộc; bảo vệ

quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị địa chủ phong kiến. Đặc biệt bộ

luật có những điều luật bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển

kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ một số quyền

lợi của phụ nữ

- Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bàn mình làm nô hoặc bức

dân tự do làm nô tì

VỀ XÃ HỘI

- Nhờ chính sách khuyến nông, cuộc sống của nhân dân được ổn định dân số

ngày càng tăng. Nhiều làng mới được thành lập.

-Triều Hậu Lê luôn đề cao tư tưởng trọng nông, chú trọng khai hoang phục

hóa, cải tạo sông ngòi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Văn học:

  • Văn học chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển. Tác phẩm: Quân trung từ

mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

  • Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân

tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

- Sử học: Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục,…

- Địa lí: Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí, An Nam hình thăng đồ.

- Y học: có Bản thảo thực vật toát yếu.

- Toán học: có Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.

- Nghệ thuật sân khấu như ca, múa, nhạc, chèo, tuồng được phục hồi nhanh

chóng và phát triển, nhất là chèo, tuồng.

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó.

Đề bài

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất

Lời giải chi tiết

1. Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay.

Thời gian

Sự kiện lịch sử tiêu biểu

1-9-1958

Thực dân Pháp mở đầu xâm lược Việt Nam

1862-1864

Khởi nghĩa Bình Tây Đại nguyên soái – Trương Định.

5/7/1885

Cuộc phản công ở kinh thành Huế, bùng nổ phong trào Cần Vương.

1904 – 1907

Phong trào Đông Du.

5/6/1911

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

3/2/1930

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

1930 - 1931

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.

1945

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.

2/9/1945

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

19/2/1946

Toàn quốc đứng lên kháng chiến chống Pháp.

Thu – đông 1947

Chiến dịch Việt Bắc.

Thu – đông 1950

Chiến dịch Biên giới.

7/5/1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ.

17/1/ 1960

“Đồng khởi” bùng nổ ở Bến Tre.

30/1/1968

Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân.

12/1972

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

27/1/1973

Kí hiệp định Pa – ri chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

30/4/1975

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

25/4/176

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất

6/11/1979

Khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình.

2. 5 sự kiện tiêu biểu

- 3-2-1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

- 8-1945: Cách mạng tháng Tám thành công

- 7-8-1954: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

- 27-1-1973: Hiệp định Pa ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết

- 30-4-1975: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

\=> Đây đều là những sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt của lịch sử và là những mốc son trong lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 đến nay.

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 5 Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc. Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 5

Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?